รับทำวีซ่า By Candovisa.com

American Society of Tarvel Agents (ASTA)

Visa | Master | American Express Express | Paypal

Guarantee Visa

Top Consumer Reviews

Line Candovisa

รับแปลภาษาจีน โดยนักแปลชาวจีนและชาวไทย รับแปลเอกสารจีนด่วน

รับแปลภาษาจีนครบวงจร

    ยุค5Gเป็นยุคแห่งความว่องไวในด้านภาษา เทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่มาอย่างรวดเร็วทำให้เราสามารถติดต่อข้อมูล ข่าวสาร กับต่างประเทศได้ไวมากยิ่งขึ้น

    ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่เริ่มเข้ามามีบทบาทที่สำคัญ และกลายเป็นภาษาหนึ่งของเอเชียที่เริ่มใช้กันแพร่หลายไปทั่วโลก ผู้คนล้วนให้ความสนใจกับภาษาจีนแต่เรื่องของความเข้าใจในภาษานั้น ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่มีความหมายที่หลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับการใช้ ดังนั้นการแปลภาษาถ้าเกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวบริบทก็จะทำให้เนื้อความนั้นไม่ถูกต้องผิดไปจากต้นฉบับ ฉะนั้นจึงต้องมีผู้ชำนาญในการแปลภาษา รวมไปถึงมี ศิลป์ในการใช้ถ้อยคำที่ไพเราะ และมีคุณภาพตามแบบฉบับ

    ยุคโลก Globalize โลกถูกรวมเป็นหนึ่งในอีกไม่ช้า การทำธุรกรรม ธุรกิจการค้า เจรจาและติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศนั้นจะมีมากขึ้น ทำให้คนไทยต้องไปเกี่ยวข้องกับแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

รับแปลภาษาจีน โดยนักแปลชาวจีน

บริการรับแปลภาษาจีน

     บริการรับแปลภาษาจีนกลาง คือ การแปลเอกสารจากจีนกลางเป็นไทย หรือแปลเอกสารภาษาไทยเป็นจีนกลาง จุดประสงค์หลักคือ ความเข้าใจในความหมายตามหลักของทั้ง2ฝ่ายที่ต้องใช้ภาษาจีนกลางและภาษาไทยและไปยืนยันรับรองจากสถานทูตได้อีกด้วยค่ะ

     ซึ่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้หากคุณไม่มีความเชี่ยวชาญในภาษาจีน แนะนำให้เลือกใช้บริการรับแปลภาษาจีน จะดีที่สุด

รับแปลภาษาจีน โดยผู้เชียวชาญ

โดยทั่วไปการรับแปลภาษาจีนกลางมีรูปแบบบริการหลักๆอยู่ 5 รูปแบบ ได้แก่

  • ผู้ที่บริการรับแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน (Thai to Chinese)
  • บริการรับแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย (Chinese to Thai)
  • บริการรับแปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ (Chinese to English)
  • บริการรับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน (English to Chinese)
  • บริการรับแปลภาษาจีนเป็นภาษาอื่น ๆ ตามต้องการ

ตัวอย่างผลสอบวัดระดับภาษาจีน

ตัวอย่างผลสอบวัดระดับภาษาจีน

ประเภทของงานแปล

     การรับแปลภาษาจีนกลางนั้นมีความหลากหลายของรูปแบบ ตั้งแต่ในรูปแบบของบทความที่มีเนื้อหาสำคัญ งานแปลทางการราชการ จดหมายราชการ แปลทางด้านวิชาการ แปลทางด้านกฎหมาย ซึ่งแต่ละประเภทจะมีความพิเศษด้วยคำศัพท์เฉพาะทางจึงทำให้มีความแตกต่างกันออกไป

  • แปลด้านธุรกิจ: เอกสารด้านธุรกิจ นโยบายการจัดการ สัญญาว่าจ้าง จดหมายธุรกิจ และอื่นๆ
  • แปลด้านวิชาการ: หนังสือเรียน รายงานทางวิชาการ บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ รายงาน บทความต่างๆ
  • แปลด้านกฎหมาย: เอกสารด้านกฏหมาย ข้อตกลง สัญญาต่างๆ
  • แปลด้านอุตสาหกรรมเฉพาะ: งานอุตสาหกรรมโลหะหนัก งานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

รับแปลเอกสารจีนด่วน

ระดับภาษาของภาษาจีน

     ภาษาจีนถือเป็นภาษาที่ละเอียด ด้วยคำศัพท์ ไวยากรณ์ ตัวอักษร หรือรูป ซึ่งแต่ละระดับของภาษาก็จะแตกต่างกันออกไปเป็นยิบย่อยอยู่มาก เช่นกัน

 ภาษาจีนกลาง (Simplified Chinese)

1.ภาษาจีนระดับต้น (初级)

 -ภาษาจีนระดับต้น 1 (一级)คำศัพท์ 500 คำ อักษรจีน 300 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 48 รูป  269 เสียง

 -ภาษาจีนระดับต้น 2 (二级)คำศัพท์ 1,272 คำ อักษรจีน 600 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 129 รูป  468 เสียง

 -ภาษาจีนระดับต้น 3 (三级)คำศัพท์ 2,245 คำ อักษรจีน 900 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 210 รูป  608 เสียง

2.ภาษาจีนระดับกลาง (中级)

 -ภาษาจีนระดับกลาง 4 (四级)คำศัพท์ 3,245 คำ อักษรจีน 1,200 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 286 รูป 724 เสียง

 -ภาษาจีนระดับกลาง 5 (五级)คำศัพท์ 4,316 คำ อักษรจีน 1,500 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 357 รูป 822 เสียง

 -ภาษาจีนระดับกลาง 6 (六级)คำศัพท์ 5,456 คำ อักษรจีน 1,800 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 424 รูป 908 เสียง

3.ภาษาจีนระดับสูง (高级)

 -ภาษาจีนระดับสูง 7 – 9 (七-九级)คำศัพท์ 11,092 คำ อักษรจีน 3,000 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 572 รูป 1,110 เสียง

รับแปลเอกสารจีนด่วน by Candovisa

นอกจากจะมีภาษาจีนกลางที่มีการแบ่งแยกย่อยระดับในการแปลแล้ว ยังมี

     ภาษาจีนไต้หวัน (Traditional Chinese) เป็นจีนตัวเต็มดั้งเดิมก็เป็นอีกหนึ่งการแปลซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการแปลอย่างรอบคอบเช่นกันค่ะ

     ทีมงานแปลภาษาจีนเรา ประกอบไปด้วยทีมผู้ชำนาญนักแปลทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ซึ่งสามารถแปลภาษาจีนเฉพาะด้าน มีประสบการณ์งานแปลมาอย่างยาวนานค่ะ นอกจากนั้น ก่อนส่งมอบงานเรายังมีการตรวจสอบตรวจทานงานแปลทุกแผ่น (Proofread) อย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับงานแปลที่ดีที่สุดจากเราค่ะ

     ในด้านผู้เชี่ยวชาญภาษาที่ต้องใช้เพื่อความสละสลวยและถูกบริบทในการติดต่อใช้จึงสำคัญเป็นอย่างมาก “การแปลเอกสาร” จากผู้เชี่ยวชาญและชำนาญจึงสำคัญมากๆไม่ใช่แค่ภาษาจีนกลางอย่างเดียว ทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส อินเดีย สเปน เป็นต้น จึงมีขั้นตอนและภาษาที่จำเป็นเฉพาะเช่นเดียวกัน

 

รับแปลภาษาจีน ราคาถูก

American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee Visa
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
     ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435