รับทำวีซ่า By Candovisa.com

American Society of Tarvel Agents (ASTA)

Visa | Master | American Express Express | Paypal

Guarantee Visa

Top Consumer Reviews

Line Candovisa

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

            เมื่อต้องการเดินทางไปในประเทศใดประเทศหนึ่ง คุณจะต้องไปติดต่อสถานทูตของประเทศนั้นที่ตั้งอยู่ในประเทศของคุณเอง เพิ่อทราบข้อมูลเบื้องต้นรวมไปถึงเอกสารที่ต้องใช้เกี่ยงกับระยะเวลาในการพิจารณาการขอวีซ่า ส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า ซึ่งบ่อยครั้งที่การคาดการณ์ระยะเวลาเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ในบางกรณีอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งคุณจะทราบเมื่อยื่นขอวีซ่า ดังนั้นการเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับการยื่นวีซ่าของคุณจึงมีความสำคัญ มากกว่าการกำหนดวันเดินทาง

             วีซ่าชั่วคราว
             ซึ่งมีหลากหลายแบบและแตกต่างกันไปในสิทธิประโยชน์ โดยทั่วไป ซึ่งจุดประสงค์ของการออกวีซ่าชั่วคราวนั้นจะออกให้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง เช่น เพื่อการท่องเที่ยว การศึกษา หรือการทำงาน ฯลฯ

             วีซ่าถาวร
             การขอวีซ่าถาวรนั้นจะออกให้สำหรับสมาชิกในครอบครัว หรือการทำงาน ซึ่งต้องการอาศัยอยู่อย่างถาวรในประเทศนั้น จะต้องมีผู้รับรองซึ่งอาจจะเป็นญาติ หรือนายจ้าง ในการยืนขอ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็น วีซ่าคู่หมั้น คู่สมรส การย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งใช้เวลาในการอนุมัติไม่เท่ากัน ในบางประเทศอาจใช้เวลาถึง 1 ปี ในการอนุมัติวีซ่า ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศนั้นๆ และความน่าเชื่อถือของเอกสารที่ยื่นไปยังสถานทูต ซึ่งจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมาก ตั้งแต่เตรียมเอกสาร ตรวจเอกสาร จนไปถึงการสัมภาษณ์ โดยเฉพาะสำหรับผู้ติดต่อขอวีซ่ากับสถานทูตเป็นครั้งแรกนั้น มักจะขาดเอกสารที่จำเป็น จึงทำให้ขั้นตอนในการขอวีซ่าล่าช้าหรืออาจได้รับการปฏิเสธวีซ่า

              วีซ่าเพื่อการพำนักอยู่ในประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ(วีซ่าปี)      สำหรับการเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยสำหรับชาวต่างชาตินั้น ให้ชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะมีถื่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย สามารถยื่นคำขอ เพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีการกำหนดคุณสมบัติของชาวต่างชาติ โดยคำนึงถึง รายได้ สินทรัพย์ ความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของชาวต่างชาติ โดยมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสม สังคมในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ ตลอดไปจนถึงความมั่นคงของชาติ เพื่อให้การพิจารณาการยื่นคำขอ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความรอบคอบ บริสุทธิ ยุติธรรม

visa non b work permit

     ใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit หมายถึง ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ว่าด้วย ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราเป็น Non-Immigrant Visa ”B” หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ และเมื่อทำการเปลี่ยนลงตราเรียยร้อยแล้วนั้น จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้

      เมื่อชาวต่างชาติที่ดำเนินการขอวีซ่า Non-Immigrant Visa ”B” มาแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาติทำงาน หรือ work Permit ท่านสามารถยื่นขอเองได้ทีกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่ท่านได้เดินถึงประเทศไทยแล้ว ตามกฎหมายที่ให้พำนักอยู่ได้ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว

American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee Visa
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
      ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435