รับทำวีซ่า By Candovisa.com

American Society of Tarvel Agents (ASTA)

Visa | Master | American Express Express | Paypal

Guarantee Visa

Top Consumer Reviews

Line Candovisa

คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ

คำถามเกี่ยวกับวีซ่า

   1. ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
             แล้วแต่กรณีและประเภทของ วีซ่า ที่เรายื่นขอครับ เอกสารจะมีความแตกต่างกัน ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

   2. ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่?
             ท่านสามารถทำการยื่นสมัครขอวีซ่าภายใน90 วัน ก่อนวันที่ท่านต้องการเดินทาง ดังนั้นทางเราแนะนำ ท่านควรจะทำการยื่นสมัครขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการ ก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง

   3. หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้นหรือไม่?
             การเข้าประเทศเขตเชงเก้น บุคคลสัญชาติไทยทุกคนต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าประเทศเขตเชงเก้น ไม่ว่าจะพำนักนานเท่าใด หรือถือเอกสารการเดินทางประเภทใดๆ เว้นแต่ บุคคลนั้นมีใบอนุญาตพำนักที่สามารถเข้าประเทศเขตเชงเก้นได้

   4. สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
             สถานกงสุลผู้พิจารณาวีซ่าอาจร้องขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือสถานการณ์ของผู้สมัครแต่ละบุคคล แม้ว่าผู้สมัครได้ยื่นเอกสารที่ Candovisa แล้วก็ตาม กรณีนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานกงสุล นอกจากนี้เอกสารเพิ่มเติมอย่างอื่นที่ทางสถานกงสุลไม่ได้ร้องขอตามรายการเอกสาร จำเป็นเบื้องต้นสำหรับประเภทวีซ่าที่คุณทำการยื่นคำร้อง จะต้องทำการแปลและรับรองเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศนั้นๆ

   5. รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง?
             ท่านสามารถเดินทางมารับหนังสือเดินทางในเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.30 – 16.30 น. ที่ Candovisa ท่านจะได้รับข้อความเตือนผ่านอีเมล์ส่วนตัว หรือหากท่านเลือกการส่งกลับหนังสือเดินทางผ่านทาง EMS หนังสือเดินทางของจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านระบุไว้

   6. บุคคลอื่นสามารถมารับหนังสือเดินทางแทนได้หรือไม่?
       หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยการเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
                   • ใบรับหนังสือเดินทาง
                   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง
                   • บัตรประชาชนของผู้รับแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน 1 ชุด
                   • หนังสือมอบอำนาจ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับหนังสือเดินทาง

   7. เคยสมัครขอวีซ่าประเทศนั้นๆไปแล้วแต่ไม่ผ่าน คำร้องเดิมจะนำมาพิจารณาใหม่ได้หรือไม่?
             ไม่ได้ครับ จะต้องยื่นเรื่อง ขอวีซ่า ประเทศนั้นๆ ใหม่ รวมถึงการเข้าสัมภาษณ์

   8. ผมทำหนังสือเดิมทางหายก่อนถึงวันเข้าสัมภาษณ์ แต่ก็ได้ทำเรื่องออกหนังสือเดินทางใหม่แล้ว จะมีปัญหาหรือไม่?
             ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก็ไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้าไม่สามารถออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ทันวันนัด จะต้องทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเวลานัดที่ศูนย์บริการข้อมูล วีซ่า

   9. ผมติดธุระไม่สามารถไปสถานทูตตามเวลานัด ให้บุคคลอื่นไปแทนได้หรือไม่?
             ไม่ได้ครับ ต้องเฉพาะผู้ยื่นคำร้อง ขอวีซ่า เท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาติ ไม่สามารถให้ผู้อื่นเข้าแทนได้

  10. อยากรู้ว่าจะได้อายุ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ (Work Permit & Visa Non-B) กี่ปีหนอ..?
            ระยะเวลาที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ประมาณ 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปี / 2 ปี (สูงสุด) ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรมการจัดหางาน (Work Permit) และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Visa) โดยพิจารณาจากความจำเป็นหลายๆส่วน อย่างเช่น ประเภทงานที่ทำ ความจำเป็นในการทำงาน เป็นต้น

  11. ค่าใช้จ่ายในการทำ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ แพงไหม แล้วรอผลอนุมัตินานกี่วัน??
            ค่าใช้จ่ายนั้นขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทที่ใช้บริการ ส่วนระยะเวลาในรอผลพิจารณา หากข้อมูลและเอกสารที่แนบมาถูกต้องครบถ้วน
การอนุญาต Work Permit ใช้เวลาภายใน 1 เดือน และ Visa Non-B ใช้เวลาเพียง 3-7 วันทำการก็ทราบผล…. เร็วใช่ไหมล่ะ

visa office 1

American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee Visa
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
       ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435