รับทำวีซ่า By Candovisa.com

American Society of Tarvel Agents (ASTA)

Visa | Master | American Express Express | Paypal

Guarantee Visa

Top Consumer Reviews

Line Candovisa

รับทำวีซ่าแคนาดา

รับทำวีซ่า แคนาดา

              ปัจจุบันประเทศแคนาดา เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการขอวีซ่าค่อนข้างยาก อยู่ในอันดับต้นๆ เพราะมีการตรวจสอบเอกสารค่อนข้างรายละเอียด เนื่องจากเป็นประเทศที่แคนาดาแล้ว ในระดับต้นๆ ของโลก จึงทำให้มีคนเดินทางอยากไปอยู่ ทำงาน เรียน หรือท่องเที่ยวค่อนข้างมาก ดังนั้นมักจะพบผู้ที่ตั้งใจขอวีซ่าแคนาดา ผิดหวังแล้วผิดหวังอีกเป็นจำนวนมาก ทาง Candovisa พร้อมให้บริการปรึกษาและรับทำวีซ่าแคนาดา แก่ บุคคลทั่วไป นักศึกษา เป็นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม อย่างครบวงจร โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปยื่นที่สถานทูตให้เสียเวลา

             ปัจจุบันไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตแคนาดาโดยตรงได้แล้ว แต่จะเป็นตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น

บริการ วีซ่าท่องเทียวแคนาดา

ท่องเที่ยวแคนาดา วีซ่าชั่วคราว ( TRV – Temporary Resident Visa)

        เป็นวีซ่าสำหรับใช้เดินทางเข้า แคนาดา เป็นการชั่วคราว เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือเพื่อน โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์หลักคร่าว ๆ ได้ดังนี้              

                 – วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
                 – วีซ่าเยี่ยมญาติแคนาดา
                 – วีซ่าเยี่ยมเพื่อนแคนาดา
                 – วีซ่าทำธุรกิจที่แคนาดา

รับทำวีซ่าท่องเทียวแคนาดา

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต2,955.00 / คน
       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว4,000.00 / คน
       ค่าบริการยื่นวีซ่าเพื่อการเรียน4,000.00 / คน
        หมายเหตุ : ไม่รวมค่าธรรมเนียมและไบโอเมตริก 185 เหรียญ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานทูต การขอวีซ่าแบบ Multiple Entry ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้พิจารณา ว่าจะอนุมัติหรือไม่ ถ้าไม่อนุมัติทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

เอกสารยื่น วีซ่าแคนาดา
           • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
           • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาว
           • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
           • สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงเท่านั้น พร้อมสำเนาทุกหน้า
           • จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
           • หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
           • ตารางการเดินทางท่องเที่ยว
           • ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
           • ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
           • สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
           • แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

รับทำวีซ่า ประเทศแคนาดา

วีซ่านักเรียนแคนาดา (Study Permit)

           วีซ่าประเภทนี้ ต้องได้รับการตอบรับจากทางสถาบันที่ได้รับการยอมรับในประเทศแคนาดา เพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศแคนาดา จนจบหลักสูตร สำหรับนักเรียนไทยที่จะไปเรียนที่แคนาดานั้นสามารถยื่นขอ Entry Visa ได้ 2 แบบ ทั้งนี้ขึ้นกับระยะเวลาเรียน

           – สำหรับผู้ที่ต้องการมาเรียนในหลักสูตร 6 เดือนหรือน้อยกว่า (หลักสูตร 6 เดือนหรือน้อยกว่า สามารถขอวีซ่า TRV อย่างเดียวได้)
           – สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในแคนาดา ในหลักสูตรที่ยาวเกิน 6 เดือนขึ้นไป ที่มีแผนจะเรียนต่อในหลักสูตรอื่น ๆ ในประเทศแคนาดา สามารถยื่นขอ study Permit ได้ มีขั้นตอนในการยื่นและใช้เวลานานพอสมควร

   ลักษณะของวีซ่ากรณีได้รับอนุมัติ

           • Single Entry อนุญาตให้เข้าประเทศแคนาดาได้ 1 ครั้ง เว้นแต่การออกไปเที่ยวที่ USA หรือ St. Pierre and Miquelon สามารถกลับเข้ามาในประเทศแคนาดาได้
           • Multiple Entry อนุญาตให้เข้าประเทศแคนาดาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตามระยะเวลาของวีซ่า
           • Transit สำหรับบุคคลที่จะเดินทางต่อไปประเทศอื่น โดยใช้สนามบินแคนาดาในการเปลี่ยนเครื่องบิน โดยการขอวีซ่าประเภทนี้จะต้องแนบเอกสารการเดินทางจาก Travel Agency

         

ในระหว่างการพิจารณาวีซ่านั้นทางสถานทูตอาจทำการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของผู้ที่สมัครยื่นขอวีซ่าโดยไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า

 

             นอกจากนี้ทางศูนย์บริการรับทำวีซ่าของเรายังมีบริการรับทำวีซ่า คู่หมั้น, ทำงาน, นักเรียน และอื่นๆ รวมทั้งบริการการเตรียมเอกสาร รับปรึกษาปัญหาหลังจากถูกปฎิเสธวีซ่า หากต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพื่มเติมโปรดติดต่อเราโดยตรงที่

        มีหลายบริษัทที่บริการรับทำวิซ่าแคนาดาท่านสามารถเลือกได้และ Candovisaก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของท่านที่สามารถมอบความพร้อมด้านการเดินทางในเรื่องของการทำวีซ่าที่ทำให้ได้อย่างมั่นใจ มาใช้บริการกับเราท่านจะมีเวลาว่างไปเตรียมการอย่างอื่นได้ ทางเราจะจัดการวีซ่าแคนาดาของท่านแทนท่านจนเสร็จสมบูรณ์

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
          Candovisa
          The Trendy office Building 1a Flr. Room1043,
          10/43 Sukhumvit13 Khlong Toei Nue,
          Wattana,Bangkok,10110
          Website: www.candovisa.com
          E-mail: support@candovisa.com
          ข้อมูลเพิ่มเติม:
          EMBASSY OF CANADA : สถานทูตแคนาดา
          ที่ตั้ง : ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ.พระราม 4 กทม. 10500
          เบอร์โทร : 02-636-0540 ต่อ 3399
          โทรสาร : 02-636-0565
          เวลาทำการ จันทร์-พฤหัสบดี : 7.00 น. – 16.00 น.
          เวลายื่น : 7.30 น. – 10.00 น.
          เวลารับ : 13.30 น. – 15.45 น.

รับทำวีซ่าแคนาดา

American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee Visa
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
     ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435