รับทำวีซ่า By Candovisa.com

American Society of Tarvel Agents (ASTA)

Visa | Master | American Express Express | Paypal

Guarantee Visa

Top Consumer Reviews

Line Candovisa

รับทำวีซ่า เวียดนาม

รับทำวีซ่า เวียดนาม

              บริการ รับทำวีซ่าเวียดนาม สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปเที่ยวเวียดนาม และผู้ที่ไม่เคยเดินทางไปเวียดนามมาก่อน หากเป็นคนไทยจะอยู่เวียดนามได้ 30วันโดยไม่ต้องใช้วีซ่า รวมไปถึง ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ หากเป็นญี่ปุ่น เกาหลี นอร์เวย์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก สวิสเซอร์แลนด์ ก็จะอยู่ได้ไม่เกิน 21วัน ซึ่งสามารถ ไปดำเนินการเรื่องวีซ่าที่สถานทูตเวียดนาม หรือหากบางท่านที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเองนั้น ทางCandovisa ของเรา มีบริการยื่นเอกสารวีซ่าเวียดนามหรือและทัวร์เวียดนาม ให้แก่ผู้ที่สนใจเดินทางไปเวียดนาม แบบครบวงจร

บริการ วีซ่าท่องเทียวเเวียดนาม

วีซ่าท่องเที่ยวเวียดนาม

              ชาวต่างชาติทุกคนที่ต้องการไปเวียดนามจะต้องขอวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามยกเว้นสำหรับพลเมืองของประเทศที่มีข้อตกลงทวิภาคีเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่ากับเวียดนามเช่นส่วนใหญ่ประเทศในกลุ่มอาเซียน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, รัสเซียและประเทศสแกนดิเนเวียน.

             การขอวีซ่าท่องเที่ยวเวียดนามใช้เวลาทำการประมาณ 4-7 วัน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวเวียดนามประมาณ 2,200 บาท วีซ่าท่องเที่ยวเวียดนามมีอายุ 6 เดือนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวนั้นทางรัฐบาลเวียดนามไม่อนุญาตให้ทำงานในระหว่างที่พักอยู่ในประเทศเวียดนามและการพำนักอยู่ในประเทศเวียดนามเกินกว่าที่วีซ่ากำหนดนั้นจะมีผลต่อการขอวีซ่าในครั้งต่อไป

รับทำวีซ่าท่องเทียวเวียดนาม

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต2,200.00 / คน
       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว1,900.00 / คน
        หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่แจ้งเป็นแบบ Single Entry ถ้าเป็น Multiple Entries 6 month = 6,500 บาท

*** ค่าบริการท่านละ 4,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)***

วีซ่าธุรกิจเวียดนาม

              ผู้ที่ถือสัญชาติต่อไปนี้สามารถเข้าประเทศเวียดนามได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า มี ประเทศไทย, ลาว, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ พำนักได้ 30 วัน ประเทศฟิลิปปินส์ พำนักได้ 21 วัน ประเทศญี่ปุ่น, เกาหลี, ฟินแลนด์, เดนมาร์กและสวีเดน พำนักได้ 15 วัน

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต1,980.00 / คน (เข้าออกหลายครั้ง 2,700 บาท)
       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว1,900.00 / คน
        หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่แจ้งเป็นแบบ Single Entry ถ้าเป็น Multiple Entries 6 month = 6,500 บาท
                          : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

เอกสารยื่น วีซ่าเวียดนาม
           • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
           • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว
           • หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
           • หลักฐานการทำงาน (Work Permit)
               – จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
               – หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
               – จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
          • แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

 

รับทำวีซ่า ประเทศเวียดนาม

** สถานทูตเวียดนามไม่รับยื่นวีซ่าให้กับพาสปอร์ตต่างด้าวในทุกกรณี**

        *** เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต ***

มีบริษัทมากมายที่มีบริการรับทำวิซ่าเวียดนามซึ่งสร้างความหลากหลายในการเลือกตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งCandoVisa พร้อมบริการและเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจในการรับบริการจากเรา ทั้งการบริการจัดการวีซ่าเวียดนาม โดยความพร้อมของทีมที่จะดูแลจัดการแทนท่านตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสมบูรณ์ ทำให้ท่านสามารถนำเวลาไปจัดสรรเตรียมการในเรื่องอื่นได้ ท่านจะมีเวลาและพร้อมเดินทางตามกำหนดการไปเวียดนามของท่านอย่างสมบูรณ์แบบ

           นอกจากนี้ทางศูนย์บริการรับทำวีซ่าของเรายังมีบริการรับทำวีซ่า คู่หมั้น, ทำงาน, นักเรียน และอื่นๆ รวมทั้งบริการการเตรียมเอกสาร รับปรึกษาปัญหาหลังจากถูกปฎิเสธวีซ่า หากต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพื่มเติมโปรดติดต่อเราโดยตรงที่

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
          Candovisa
          The Trendy office Building 1a Flr. Room1043,
          10/43 Sukhumvit13 Khlong Toei Nue,
          Wattana,Bangkok,10110
          Website: www.candovisa.com
          E-mail: support@candovisa.com
          ข้อมูลเพิ่มเติม:
          สถานทูตเวียดนาม (VIETNAM EMBASSY)
          วีซ่าเวียดนาม (Vietnam Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว
          ที่ตั้ง : 83/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
          เบอร์โทร : 02-251-7202, 02-251-5836-8, 02-251-3552
          เบอร์โทร : 02-650-8979 Ext. 112,115,116
          เวลายื่น : 8.30 น. – 16.30 น.
          เวลารับ : 8.30 น. – 16.30 น.

รับทำวีซ่าเวียดนาม

American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee Visa
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
       ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435