รับทำวีซ่า By Candovisa.com

American Society of Tarvel Agents (ASTA)

Visa | Master | American Express Express | Paypal

Guarantee Visa

Top Consumer Reviews

Line Candovisa

รับทำวีซ่า เชงเก้น

รับทำวีซ่า เชงเก้น

                   บริการทำ “วีซ่าเชงเก้น” (Schengen Visa) นั้นสามารถใช้กับประเทศในแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวหลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า – ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า – ออกหลายครั้งก็ได้ โดยทั้งไม่เกิน 3-6เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก้น

                  ซึ่งกลุ่มสัญญาเชงเก้นนั้น 26 ประเทศในยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี สวีเดน ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก อิตาลี ออสเตรีย เบลเยี่ยม สเปน สาธารณรัฐเชก เอสโตเนีย กรีซ ฮังการี แลตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย โปแลนด์ และมอลตา และ อีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป คือ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

                  ท่านที่กำลังวางแผนไปเที่ยวทวีปยุโรปนั้นต้องเตรียมเอกสารในการยื่น วีซ่าเชงเก้น ให้ดีแต่เนิ่นๆ เพราะแต่ละประเทศจะมีรายละเอียด และการสัมภาษณ์แตกต่างกันโดยการขอวีซ่าเชงเก้น สามารถจำแนกออกได้ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ วีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน, วีซ่าเพิ่อการติดต่อธุรกิจ, วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว หากท่านติดปัญหา ทาง Candovisa พร้อมให้บริการปรึกษาและรับทำวีซ่าเชงเก้น แก่ บุคคลทั่วไป เป็นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม อย่างครบวงจร โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปยื่นที่สถานทูตให้เสียเวลา

รับทำวีซ่าท่องเทียวเชงเก้น

             การยื่นขอวีซ่า เชงเก้นนั้น นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว มีเพียง Schengen Visa ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกในกลุ่มสัญญาเชงเก้น ซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่ จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรก เช่น หากเดินไป อิตาลี – สวิส – ฝรั่งเศส ก็ต้องไปขอ เชงเก้นวีซ่า ที่อิตาลี

บริการ วีซ่าท่องเทียวเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น มี 3 ประเภท ได้แก่

             • วีซ่าพำนักระยะสั้น (ประเภท C) วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับการเดินทาง 1 หรือ 2 ครั้งหรือหลายครั้ง โดยมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักแตกต่างกันออกไป แต่ไม่เกิน 3 เดือนในช่วงเวลา 6 เดือน

             • วีซ่าเดินทางผ่าน (ประเภท B) วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับบุคคลซึ่งเดินทางผ่านประเทศเชงเก้นประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งประเทศก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม วีซ่าประเภทนี้จะออกให้สำหรับการเดินทางผ่าน1 ครั้ง หรือ 2 ครั้งหรือมากกว่านั้นในกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเดินทางผ่านแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 5 วัน

รับทำวีซ่า ประเทศเชงเก้น

             • วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบิน (ประเภท A) บุคคลจากประเทศนอกเขตเชงเก้นบางประเทศที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินไป ยังประเทศที่สาม และต้องการแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในเขตเชงเก้นจะต้องขอวีซ่าแวะ เปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ทั้งนี้ พลเมืองจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกประเทศเชงเก้นจะต้องใช้วีซ่าทั้งสามประเภทเหมือนกัน

              ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต  ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าจะเปลี่ยนแปลงทุกเดือนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องตามลักษณะวีซ่าของท่านในวันที่มาขอวีซ่า

 

             หมายเหตุ : บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการฉบับสีน้ำเงินซึ่งจะสามารถอยู่ในประเทศสวีเดนและประเทศอื่นๆบางประเทศใน สหภาพยุโรปได้เป็นเวลา 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า

 

ในระหว่างการพิจารณาวีซ่านั้นทางสถานทูตอาจทำการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของผู้ที่สมัครยื่นขอวีซ่าโดยไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า

 

          เอกสารยื่น วีซ่าเชงเก้น
                     • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
                     • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว
                     • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
                     • หลักฐานการทำงาน
                              – จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ
                              – หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
                              – จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
                     • หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
                     • ใบ Medical Insurance วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท
                     • หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
                     • ตั๋วเครื่องบิน (**ห้ามซื้อตั๋วก่อนได้รับวีซ่า**)
                     • สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
                     • แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

             มีหลายบริษัทที่บริการรับทำวิซ่าเชงเก้นท่านสามารถเลือกได้และ Candovisaก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของท่านที่สามารถมอบความพร้อมด้านการเดินทางในเรื่องของการทำวีซ่าที่ทำให้ได้อย่างมั่นใจ มาใช้บริการกับเราท่านจะมีเวลาว่างไปเตรียมการอย่างอื่นได้ ทางเราจะจัดการวีซ่าเชงเก้นของท่านแทนท่านจนเสร็จสมบูรณ์

            มั่นใจได้เลยว่าวีซ่าเชงเก้นของคุณจะได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต ยกเว้นคุณเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือต้องคดีใดๆ ยินดีต้อนรับคุณไปเยือนประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก้นอย่างอบอุ่น เมื่อคิดจะเดินทางไปหรือที่ไหนๆเรื่องวีซ่าเชงเก้นขอให้เป็นหน้าที่ของทีมงานเรา(เริ่มต้นราคา 5,000-7,000฿) คุณจะไม่ผิดหวังในการบริการทุกครั้ง

             นอกจากนี้ทางศูนย์บริการรับทำวีซ่าของเรายังมีบริการรับทำวีซ่า คู่หมั้น, ทำงาน, นักเรียน และอื่นๆ รวมทั้งบริการการเตรียมเอกสาร รับปรึกษาปัญหาหลังจากถูกปฎิเสธวีซ่า หากต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพื่มเติมโปรดติดต่อเราโดยตรงที่

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$          

รับทำวีซ่าเชงเก้น

          Candovisa
          The Trendy office Building 1a Flr. Room1043,
          10/43 Sukhumvit13 Khlong Toei Nue,Wattana,Bangkok,10110
          Website: www.candovisa.com
          E-mail: support@candovisa.com
          ข้อมูลเพิ่มเติม:
          EMBASSY OF FRANCH : สถานฑูตฝรั่งเศส
          ที่ตั้ง : 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
          เบอร์โทร : 0-2627-2150
          แฟ๊กซ์ : 0-2627-2155
          เวลายื่น : 8.30 น. – 12.00 น.
          เวลารับ : 14.00 น. – 15.30 น.

American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee Visa
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
      ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435