รับทำวีซ่า By Candovisa.com

American Society of Tarvel Agents (ASTA)

Visa | Master | American Express Express | Paypal

Guarantee Visa

Top Consumer Reviews

Line Candovisa

รับทำวีซ่าอเมริกา

รับทำวีซ่า อเมริกา

           การขอวีซ่าอเมริกานั้น นับเป็นการขอวีซ่าที่ยากที่สุดของวีซ่าทั่วโลกเลยที่เดียว บางท่านอาจใช้เวลาอย่างน้อยถึง 5 – 10ปี กว่าจะได้รับวีซ่า ซึ่งมีความเข้มงวดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเหตุการณ์ 9/11 หรือเหตุวินาศกรรม ที่มีความรุนแรงมาก จนทำให้การยื่นขอวีซ่ามีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น วีซ่าอเมริกา เป็นเสมือนใบผ่านทางในการขออนุญาตเข้าอเมริกา ซึ่งเมื่อผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศ ทางกองตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้ตรวจสอบวีซ่าอเมริกาของท่านรวมถึงสอบถามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ ก่อนที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ

          สำหรับท่านที่มีความประสงค์ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น โดยทั่วไปแล้วบุคคลต่างชาติที่ต้องการเดินทางเขาประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องมีวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าชั่วคราวสำหรับเข้ามาในประเทศชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การศึกษา หรือการทำงาน หรือวีซ่าถาวรสำหรับเข้ามาอาศัยในประเทศแบบถาวรเช่นการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งการทำวีซ่าเองนั้นจะมีขั้นตอนมากมาย หากท่านมีปัญหาต่างๆ ท่านสามารถใช้บริการกับทางเรา ซึ่งเป็นผู้เชียญชาญ รับทำวีซ่าอเมริกา จะทำให้ท่านหมดปัญหากับการขอวีซ่าอเมริกา

บริหาร วีซ่าท่องเทียวอเมริกา

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

          การขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานั้นทางสถานทูตจะทำการตัดสินว่าผู้สมัครขอวีซ่าจะได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่ ในวันนัดสัมภาษณ์เลย ถ้าผู้สมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาได้รับอนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตจะทำการเก็บหนังสือเดินทางของท่านไว้และเจ้าหน้าจะถามท่านว่าจะให้ส่งหนังสือเดินทางคืนให้ท่านด้วยวิธีไหน

             1. ส่งคืนทางไปรษณีย์ ใช้ระยะเวลาส่งคือ ประมาณ 3 วันทำการ (ส่งแบบ EMS)
             2.  ตามวันและเวลาที่สถานทูตกำหนด (จะได้เร็วกว่าแบบส่งทางไปรษณีย์)

รับทำวีซ่าอเมริกา

            ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาประมาณ 4,800 บาท (160 USD for type B visa) วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกามีอายุสูงสุดถึง 10 ปีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ซึ่งระยะเวลาของวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับทางสถานทูตอเมริกาว่าจะอนุมัติให้ผู้สมัครขอวีซ่าได้ระยะเวลาของวีซ่านานเท่าไร

          ลักษณะการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานั้นมี 2 แบบ B-1 คือ เพื่อธุรกิจ และ B-2 คือ เพื่อพักผ่อน สามารถเดินทางไปเยี่ยมญาติ, ไปเพื่อพบแพทย์, ไปสัมนาหรือเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจได้ เป็นต้น

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต4,800.00 / คน
       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว (เริ่มต้น)5,000.00 / คน
        หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอเมริกา ซึ่งจะมีการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป และหากผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร จะต้องนัดล่วงหน้า

เอกสารที่ต้องใช้ ในการสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
           • หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน (กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย ถ้ามี)
           • ใบคำร้องขอวีซ่าอเมริกา แบบฟอร์มการสมัครขอวีซ่า DS-160 ที่กรอกข้อมูลของผู้สมัครครบทั่วแล้ว พิมพ์ออกมา1 ชุด
           • รูปถ่ายสี รูปถ่ายขนาด 2×2 นิ้ว (5×5 เซ็นติเมตร) รูปสีเท่านั้น พื้นหลังสีขาว ห้ามตกแต่งรูปถ่าย ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และต้องเห็นสัดส่วนใบหน้าเกินกว่า 50% ของรูปถ่าย
           • ใบเสร็จ ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ต้องชำระที่ไปรษณีย์เท่านั้น (ประมาณ 4,800 บาท)
           • จดหมาย แสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปหสรัฐอเมริกา
           • สำเนาสมุดบัญชี สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หนังสือรับรองจากธนาคาร
           • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
           • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

วีซ่าอเมริกา ประเภทท่องเที่ยว/ธุรกิจ (B-1/B-2)

             เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือท่องเที่ยวพักผ่อนมักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2

             วีซ่าชนิด B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา

            วีซ่าชนิด B-2 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม

รับทำวีซ่าท่องเทียวอเมริกา

  ข้อมูลเกี่ยวกับ วีซ่าอเมริกา ประเภท B-1 / B-2 / J-1/ F-1

            วีซ่า B-1/B-2/J-1/F-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (B-1) เพื่อพักผ่อน หรือเข้ารับการรักษาด้านการแพทย์ (B-2) โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าชนิด B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา วีซ่าชนิด B-2 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมด้านการบริการ วีซ่า B-1 และ B-2 มักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2/J-1/F-1

             วีซ่า J-1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียน หรือนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยและต้องการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งในเรื่องวัฒนธรรมหรือวิชาการ โดยผู้ขอจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้สูงสุด 2 ปี อีกทั้งได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่จำกัดชั่วโมงการทำงาน และไม่จำกัดจำนวนงาน

American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee Visa
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
     ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435