รับทำวีซ่า By Candovisa.com

American Society of Tarvel Agents (ASTA)

Visa | Master | American Express Express | Paypal

Guarantee Visa

Top Consumer Reviews

Line Candovisa

รับทำวีซ่า อินเดีย

รับทำวีซ่า อินเดีย

              สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวประเทศอินเดียหรือไปแสวงบุญที่อินเดีย ต้องดำเนินการขอวีซ่าอินเดีย ซึ่งจะต้องกรอกฟอร์มออนไลน์ เป็นข้อมูลภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน ซึ่งในปัจจุบันระบบออนไลน์ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนัก อันเนื่องมาจากการใส่รายละเอียดไม่ครบ หรือการใส่เครื่องหมาย ลูกน้ำ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ จึงทำให้ระบบมักเกิดปัญหา ไม่สามารถทำงานได้ อีกทั้งยังมีส่วนขอรายละเอียดเอกสารที่ต้องการพอสมควร จึงเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะทำให้ การยื่นขอวีซ่าอินเดีย เสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาอันสั้น

             ทางCandovisa รับทำวีซ่าอินเดีย ทั้งวีซ่าท่องเที่ยวอินเดียและ วีซ่าธุรกิจอินเดีย โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นวีซ่าอินเดียด้วยตัวเอง อายุของวีซ่า 6 เดือน เดินทางเข้า-ออก ได้ 2 ครั้ง โดยไม่ต้องรอที่จะใช้สิทธิครั้งที่ 2 อีก 1เดือนหลังจาก เดินทางไป อินเดียแล้ว

             ปัจจุบันไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตอินเดียโดยตรงได้แล้ว แต่จะเป็นตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น

บริการ วีซ่าท่องเทียวเอินเดีย

วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย

              การเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศอินเดียนั้น แม้จะมีสถานที่สวยงามให้ดูหลากหลายมากมาย แต่ก็มักจะมีกลุ่มคนที่เอารัดเอาเปรียบและหลอกลวงนักท่องเที่ยว จึงทำให้นักท่องเที่ยวมักตกเป็นเหยื่อของคนกลุ่มนี้มากมาย โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้นการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า จึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่าควรหลงเชื่อไกด์ผี ทัวร์เถื่อน หรือทัวร์ที่ไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะไม่ดื่มหรือไม่กินของใดๆ จากคนแปลกหน้า เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวประเทศอินเดียได้อย่างราบรื่น

รับทำวีซ่าท่องเทียวอินเดีย

ระยะเวลาการขอวีซ่าอินเดียสำหรับคนไทย 3 วันทำการ

ระยะเวลาการขอวีซ่าอินเดียสำหรับชาวต่างชาติ 6 วันทำการ

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว2,075.00 / คน
       ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ8,575.00 / คน
        หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างชาติ 2,687 บาท ( ท่องเที่ยว ) ,ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนอเมริกา 3,687 บาท ( ท่องเที่ยว ) ,ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ 8,330 บาท (เฉพาะคนไทยเท่านั้น)
ระยะเวลาการดำเนินงานอาจล่าช้ากว่าปกติหากว่าท่านยื่นเอกสารไม่ครบ หรือเอกสารมีปัญหา ซึ่งท่านจะต้องดำเนินการยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามที่ทางสถานทูตร้องขอ
เอกสารยื่น วีซ่าอินเดีย
           • ฟอร์มขอวีซ่าอินเดีย 1 ชุดพร้อมทั้งลายเซ็น 2 จุด ด้านหน้าและด้านหลัง ฟอร์ม (เหมือนกับที่ลายเซ็นในหนังสือเดินทาง)
           • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
           • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว
           • สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนา พร้อมทั้งเซ็นชื่อ (เหมือนกับที่ลายเซ็นในหนังสือเดินทาง)
           • สำเนาการจองที่พัก โรงแรม
           • สำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
           • หนังสือรับรองจากธนาคาร รับรองสำเนา พร้อมทั้งเซ็นชื่อ (เหมือนกับที่ลายเซ็นในหนังสือเดินทาง) เฉพาะวีซ่าธุรกิจ
           • หนังสือเชิญจากทางอินเดียจดหมายส่งตัวจากทางบริษัทของไทยพร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ วันที่จะเดินทาง ให้ครบถ้วน เฉพาะวีซ่าธุรกิจ
           • สำเนาหนังสือลงทะเบียนบริษัทของอินเดีย เฉพาะวีซ่าธุรกิจ

 

เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต 

 

รับทำวีซ่า ประเทศอินเดีย

        

        มีบริษัทมากมายที่มีบริการรับทำวิซ่าอินเดียซึ่งสร้างความหลากหลายในการเลือกตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งCandoVisa พร้อมบริการและเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจในการรับบริการจากเรา ทั้งการบริการจัดการวีซ่าอินเดีย โดยความพร้อมของทีมที่จะดูแลจัดการแทนท่านตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสมบูรณ์ ทำให้ท่านสามารถนำเวลาไปจัดสรรเตรียมการในเรื่องอื่นได้ ท่านจะมีเวลาและพร้อมเดินทางตามกำหนดการไปอินเดียของท่านอย่างสมบูรณ์แบบ

             นอกจากนี้ทางศูนย์บริการรับทำวีซ่าของเรายัง มีบริการรับทำวีซ่า คู่หมั้น, ทำงาน, นักเรียน และอื่นๆ รวมทั้งบริการการเตรียมเอกสาร รับปรึกษาปัญหาหลังจากถูกปฎิเสธวีซ่า หากต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพื่มเติมโปรดติดต่อเราโดยตรงที่

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

          Candovisa
          The Trendy office Building 1a Flr. Room1043,
          10/43 Sukhumvit13 Khlong Toei Nue,
          Wattana,Bangkok,10110
          Website: www.candovisa.com
          E-mail: support@candovisa.com
         ข้อมูลเพิ่มเติม:
         IVS Global Southeast Co.Ltd inThailand
         ที่ตั้ง : 253 อาคารอโศก ชั้น 22
         สุขุวิทซอย 21 วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
         เวลายื่น : 8.30 น. – 14.00 น.
         เวลารับ : 14.30 น. – 17.30 น.
         Website: http://www.indiavisathai.com/

 

รับทำวีซ่าอินเดีย

American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee Visa
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
       ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435