รับทำวีซ่า By Candovisa.com

American Society of Tarvel Agents (ASTA)

Visa | Master | American Express Express | Paypal

Guarantee Visa

Top Consumer Reviews

Line Candovisa

รับทำวีซ่า อิตาลี

รับทำวีซ่า อิตาลี

              ประเทศอิตาลี เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับด้านแหล่งมรดกโลกที่มีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงเป็นอีกหนึ่งประเทศหนึ่งที่เหล่านักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติใฝ่ฝันอยากจะเดินทางไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต

             สำหรับการเดินทางไปเยือนประเทศนี้ การยื่นขอวีซ่าอิตาลี โดยสถานเอกอัคราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยได้มอบหมายให้ บริษัทวีเอฟเอสโกลบอล(VFS) เป็นตัวแทนรับคำร้องขอวีซ่าในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประเภทของการยื่นวีซ่าอิตาลีจะมีการแยกประเภทอย่างชัดเจน การจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่น 

             หากท่านเลือกการดูแลบริการรับทำวีซ่าอิตาลี จากCandoVisa เราดูแลทุกท่านทุกกลุ่มทุกขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสาร อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลที่ถูกต้องทุกๆท่านจะมั่นใจสบายใจในการยื่นวีซ่าไม่ต้องเสียเวลาในทุกการเดินทาง

บริการ วีซ่าท่องเทียวอิตาลี

วีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี

              ประเทศอิตาลีซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสัญญาเชงเก้น ที่สามารถเดินทางเข้าออกได้อีก 25ประเทศ ปัจจัยสำคัญของการยื่นวีซ่าอิตาลีคือหลักฐานการเงินที่ต้องจำนวนที่มากพอ และเป็นเงินที่ถูกต้อง มีความหมุนเวียนต่อเนื่องในบัญชีธนาคารของคุณ หรือหลักฐานยืนยันแหล่งที่มาของการเงินคุณ
              บางครั้งการยื่นขอมักพบปัญหาการยื่นเอกสารไม่ครบเป็นส่วนใหญ่ จนทำให้ต้องเสียเวลาไปยื่นใหม่ ทาง Candovisa พร้อมให้บริการแก่ บุคคลทั่วไป เป็นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม อย่างครบวงจร โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปยื่นที่สถานทูตให้เสียเวลา

รับทำวีซ่าท่องเทียวอิตาลี

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต2,900.00 / คน
       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว1,500.00 / คน
        หมายเหตุ : ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต – ผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า (อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน)

 

เอกสารยื่น วีซ่าอิตาลี
           • หนังสือเดินทาง (Passport) และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) โดยเล่มจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 3หน้า
           • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น
           • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
           •จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือนและวันที่ที่ลาหยุด
           • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 4 เดือน
           • ตารางการเดินทางท่องเที่ยว
           • ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
           • ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
           • สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
           • ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
           • แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

รับทำวีซ่า ประเทศอิตาลี

วีซ่าธุรกิจอิตาลี

             – จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันที่ที่พำนักอยู่ในประเทศอิตาลี
             – จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศอิตาลี (ต้องแฟกซ์ไปให้ที่สถานทูตอิตาลีโดยตรง ที่เบอร์ 02-2504970 และแนบสำเนาตอนยื่นเอกสารด้วย)

            

ในระหว่างการพิจารณาวีซ่านั้นทางสถานทูตอาจทำการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของผู้ที่สมัครยื่นขอวีซ่าโดยไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า

 

            มีหลายบริษัทที่บริการรับทำวิซ่าอิตาลีท่านสามารถเลือกได้และ Candovisa ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของท่านที่สามารถมอบความพร้อมด้านการเดินทางในเรื่องของการทำวีซ่าที่ทำให้ได้อย่างมั่นใจ มาใช้บริการกับเราท่านจะมีเวลาว่างไปเตรียมการอย่างอื่นได้ ทางเราจะจัดการวีซ่าอิตาลีของท่านแทนท่านจนเสร็จสมบูรณ์

             นอกจากนี้ทางศูนย์บริการรับทำวีซ่าของเรายังมีบริการรับทำวีซ่า คู่หมั้น, ทำงาน, นักเรียน และอื่นๆ รวมทั้งบริการการเตรียมเอกสาร รับปรึกษาปัญหาหลังจากถูกปฎิเสธวีซ่า หากต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพื่มเติมโปรดติดต่อเราโดยตรงที่

รับทำวีซ่าอิตาลี

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
          Candovisa
          The Trendy office Building 1a Flr. Room1043,
          10/43 Sukhumvit13 Khlong Toei Nue,Wattana,Bangkok,10110
          Website: www.candovisa.com
          E-mail: support@candovisa.com
          ข้อมูลเพิ่มเติม:
          ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี : อาคารเมอร์คิวรี่ ชั้น 9
          ที่ตั้ง : ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม)
          เบอร์โทร : 02-263-9101 (สำหรับจองคิวนัดหมาย)
          เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
          เวลายื่น : 8.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.
          เวลารับ : 13.00 น. – 16.00 น.
          ระยะเวลา 7 วันทำการขึ้นไป

American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee Visa
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
      ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435