รับทำวีซ่า By Candovisa.com

American Society of Tarvel Agents (ASTA)

Visa | Master | American Express Express | Paypal

Guarantee Visa

Top Consumer Reviews

Line Candovisa

รับทำวีซ่าอังกฤษ

รับทำวีซ่า อังกฤษ

            ปัจจุบันสถานทูตอังกฤษ ได้เปลี่ยนเป็นระบบไบโอเมตริก หรือการบันทึกทางชีวภาพ(Biometrics Visa) ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตอังกฤษ จึงทำให้ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS) โดยทำการจัดเก็บข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ทั้งลายนิ้วมือและรูปถ่ายในระบบดิจิตอล

             อังกฤษ เป็นประเทศนึงที่น่าสนใจของใครหลายคน ที่ต้องการไปเยี่ยมเยือนซะครั้ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในจุดหมายปลายทางน่าเที่ยวในยุโรป แห่งนึงที่น่าจดจำ แต่เดินทางเข้าประเทศอังกฤษนั้น คนไทยจำเป็นต้องขอวีซ่าอังกฤษ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุปสรรคนึงของคนไทย ที่อาจทำให้หลายคนกังวล หรือรู้สึกว่าการไปประเทศอังกฤษนั้น ยุ่งยาก จนทำให้ล้มเลิกความตั้งใจไปเสียก่อน เนื่องจากเจอขั้นตอน และการจัดเตรียมเอกสารมากมาย ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียดาย แต่หากวันนี้ท่านที่ยังมีความพยายามอยู่ และเจอปัญหาที่มีความยุ่งยากอยู่ ท่านสามารถใช้บริการกับทางเราได้ครับ โดยมีผู้เชียวชาญให้คำปรึกษารับทำวีซ่าที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตประเทศอังกฤษได้โดยตรง จากการขอยื่นวีซ่าอังกฤษมากกว่า10ปี เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าอังกฤษ พร้อมที่จะช่วยเหลือท่าน เพื่อให้ข้อมูลและออกแบบแผนการเดินทางเฉพาะของท่านได้อย่างถูกต้อง

บริหาร วีซ่าท่องเทียวอังกฤษ

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

              การขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษใช้เวลาทำการประมาณ 1-2 อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษประมาณ 4,400 บาท วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษมีอายุ 6 เดือนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวนั้นทางรัฐบาลอังกฤษไม่อนุญาตให้ทำงานในระหว่างที่พักอยู่ในประเทศอังกฤษและการพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษเกินกว่าที่วีซ่ากำหนดนั้นจะมีผลต่อการขอวีซ่าในครั้งต่อไป

วีซ่าท่องเทียวอังกฤษ

ลักษณะการขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษนั้นหลักๆแล้วมีอยู่ 2 แบบคือ 

             – มีผู้อุปถัมภ์ (ผู้อุปถัมภ์ชาวอังกฤษ อาจจะเป็นเพื่อน, ญาติ หรือแฟน)

             – ไม่มีผู้อุปถัมภ์ (ผู้ขอวีซ่าออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ระหว่างที่ท่องเที่ยวอยู่ในอังกฤษ จนกระทั่งกลับถึงเมืองไทย)

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต4,400.00 / คน
       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว (เริ่มต้น)7,000.00 / คน
        หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป และหากผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร จะต้องนัดล่วงหน้า

เอกสารยื่น วีซ่าอังกฤษ
           • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
           • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
           • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
           • หลักฐานการทำงาน
               – จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
               – หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
               – จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
           • การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก,หนังสือรับรองจากธนาคาร(ตัวจริงและสำเนา)
           • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
           • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
           • หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
           • กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐานการติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทยเป็นต้น
           • สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
           • แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

วีซ่าถาวรอังกฤษ

    วีซ่าติดตามคู่ครอง, ติดตามพ่อแม่(Family Visas)
    การขอวีซ่าถาวรอังกฤษ​ ปัจจุบันใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าโดยประมาณ​ ไม่เกิน24สัปดาห์​ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า​ 1,538GBP หรือประมาณ​60,000บาทไทย​ และค่า​ Healthcare Surcharge ระยะเวลาไม่เกิน3ปี​ 1,872 GBP หรือประมาณ​80,000บาทไทย​
           ในการจ่ายชำระค่าธรรมเนียม​เหล่านี้จะคิดเป็นเรทเงินปอนด์ในแต่ละวัน​ นอกจากนี้ผู้ขอวีซ่าจะต้องผ่านการตรวจโรค​ โดยเฉพาะวัณโรค​ที่ต้อวทำการตรวจเอกซเรย์​ปอด
           โดยสามารถทำการนัดหมายกับองค์การระหว่างประเทศ​ เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน​ (International Organizations for Migration : IOM) และต้องผ่านการทดสอบวัดระดับผลภาษาอังกฤษ​ระดับพื้นฐาน
วีซ่าอังกฤษมีอายุ2ปีหลังจากผ่านการอนุมัติ​วีซ่า​ ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าถาวรอังกฤษสามารถเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศได้หลายครั้งในช่วงเวลา2ปี

ค่าธรรมเนียม​วีซ่า​ (Family​ Visas)

-​ ค่าใช้จ่ายหากเข้าร่วมพาร์ทเนอร์​(พ่อ, แม่, ลูก) : 1,538 GBP
-​ ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้อยู่ในอุปการะแต่ละคนทีาเพิ่มในใบสมัครของคุณ : 1,538​ GBP

ในระหว่างการพิจารณาวีซ่านั้นทางสถานทูตอาจทำการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของผู้ที่สมัครยื่นขอวีซ่าโดยไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า

รับทำวีซ่าท่องเทียวอังกฤษ

ค่าธรรมเนียม​ประกันภัย​ประเทศ​อังกฤษ​

สำหรับวีซ่าประเภทนี้​ (Healthcare Surcharge)
1)สำหรับผู้ใหญ่​ อายุ18ปีขึ้นไป​ ค่าใช้จ่ายดังนี้
     -​หากคุณพัก​ 2ปี6เดือน​ : 1,560 GBP
     -​หากคุณพัก​ 2ปี9เดือน​ : 1,872 GBP
     -​หากคุณพัก​ 5ปี​ : 3,120 GBP
2) สำหรับเด็ก​ อายุไม่ถึง18ปี​ ค่าใช้จ่ายดังนี้
     -​หากคุณพัก​ 2ปี6เดือน​ : 1, 715GBP
     -​หากคุณพัก​ 2ปี9เดือน​ : 1,410 GBP
     -​หากคุณพัก​ 5ปี​ : 2,350 GBP​

               นอกจากนี้ทางศูนย์บริการรับทำวีซ่าของเรายังมีบริการรับทำวีซ่า คู่หมั้น, ทำงาน, นักเรียน และอื่นๆ รวมทั้งบริการการเตรียมเอกสาร รับปรึกษาปัญหาหลังจากถูกปฎิเสธวีซ่า หากต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพื่มเติมโปรดติดต่อเราโดยตรงที่

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Candovisa
The Trendy office Building 1a Flr. Room1043,
10/43 Sukhumvit13 Khlong Toei Nue,Wattana,Bangkok,10110
Website: www.candovisa.com
E-mail: support@candovisa.com
ข้อมูลเพิ่มเติม:
ศูนย์รับแบบคำร้องวีซ่าอังกฤษ
บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง : อาคาร​ เดอะเทรนดี้​ ชั้น28​ ซอยสุขุมวิท13
แขวงคลองเตยเหนือ​ เขตวัฒนา​ กรุงเทพฯ​10110
เบอร์โทร : 0-2800-8050
เวลายื่น : 8.30 น. – 15.00 น.
เวลารับ : 15.00 น. – 16.30 น.
Website: http://www.vfs-uk-th.com/
Embassy Website: http://ukinthailand.fco.gov.uk/

รับทำวีซ่าท่องเทียวอังกฤษ2

American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee Visa
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
       ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435