รับทำวีซ่า By Candovisa.com

American Society of Tarvel Agents (ASTA)

Visa | Master | American Express Express | Paypal

Guarantee Visa

Top Consumer Reviews

Line Candovisa

รับทำวีซ่าฝรั่งเศส

รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส

              หลายท่านที่ต้องการยื่นวีซ่าประเทศฝรั่งเศสนั้น มักจะคิดว่าการยื่นวีซ่าฝรั่งเศสเป็นเรื่องยาก ทั้งจะพบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตกำหนด แต่จริงๆแล้ว ในปัจจุบันนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด เนื่องจากฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในกลุ่มสัญญาเชงเก้น ที่สามารถเดินทางเข้าออกได้อีก 25ประเทศ ปัจจัยสำคัญของการยื่นวีซ่าฝรั่งเศสคือหลักฐานการเงินที่ต้องมีเงินมากพอ และเป็นเงินที่ถูกต้อง มีความหมุนเวียนต่อเนื่องในบัญชีธนาคารของคุณ หรือหลักฐานยืนยันแหล่งที่มาของการเงินคุณ บางครั้งการยื่นขอมักพบปัญหาการยื่นเอกสารไม่ครบเป็นส่วนใหญ่ จนทำให้ต้องเสียเวลาไปยื่นใหม่ ทางCandovisa พร้อมให้บริการแก่ บุคคลทั่วไป เป็นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม อย่างครบวงจร โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปยื่นที่สถานทูตให้เสียเวลา

บริการ วีซ่าท่องเทียวฝรั่งเศส

วีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส

            ปัจจุบันไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตฝรั่งเศสโดยตรงได้แล้ว แต่จะเป็นตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า TLS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น

             – สำหรับวีซ่าไม่เกิน 90วัน   ต้องยื่นคำร้องวีซ่าระยะสั้น เรียกว่า “วีซ่าเช็งเก็น”

             – สำหรับการเดินทางมากกว่า 90วัน ท่านต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะยาว ประเภทของวีซ่าระยะยาวที่ร้องขอ จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและเหตุผลในการเดินทาง

บริการ วีซ่าท่องเทียวฝรั่งเศส

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต3,700.00 / คน
       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว3,000.00 / คน
        หมายเหตุ : ไม่รวม Booking ตั๋วเครื่องบินและโรงเเรม ค่าธรรมเนียมวีซ่า 60 ยูโร บริการศูนย์ยื่น TLS ประมาณ 1,100 บาท กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จะต้องนำหลักฐานตัวจริงพร้อมสำเนามาแสดงด้วย กรณีเป็นเจ้าของบริษัทจะต้องนำหลักฐาน การจดทะเบียนการค้าตัวจริง+สำเนา ( แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย ) พร้อมบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน และ บัญชีเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารยื่น วีซ่าฝรั่งเศส
           • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) โดยเล่มจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 3หน้า
           • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น
           • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
           • จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
           • สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงพร้อมสำเนาทุกหน้า Statement (ต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
           • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
           • ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
           • ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
           • สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
           • ประกันการเดินทางวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
           • แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

รับทำวีซ่าท่องเทียวฝรั่งเศส

สำหรับผู้ที่จะไปพักกับญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส ต้องมีเอกสารเหล่านี้
        • หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestatiom d’ accueil) ที่ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น(“Mairie“) ตัวจริงพร้อมสำเนา
        • หนังสือรับรองของผู้เชิญที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทตลอดการพำนัก
        • หลักฐานการทำงานและรายได้ของญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส
         • สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส
         • สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับการเข้า-ออกประเทศไทย
         • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่า

         

ในระหว่างการพิจารณาวีซ่านั้นทางสถานทูตอาจทำการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของผู้ที่สมัครยื่นขอวีซ่าโดยไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า

 

              มีหลายบริษัทที่บริการรับทำวิซ่าฝรั่งเศสท่านสามารถเลือกได้และ Candovisa ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของท่านที่สามารถมอบความพร้อมด้านการเดินทางในเรื่องของการทำวีซ่าที่ทำให้ได้อย่างมั่นใจ มาใช้บริการกับเราท่านจะมีเวลาว่างไปเตรียมการอย่างอื่นได้ ทางเราจะจัดการวีซ่าฝรั่งเศสของท่านแทนท่านจนเสร็จสมบูรณ์

             นอกจากนี้ทางศูนย์บริการรับทำวีซ่าของเรายังมีบริการรับทำวีซ่า คู่หมั้น, ทำงาน, นักเรียน และอื่นๆ รวมทั้งบริการการเตรียมเอกสาร รับปรึกษาปัญหาหลังจากถูกปฎิเสธวีซ่า หากต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพื่มเติมโปรดติดต่อเราโดยตรงที่

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
          Candovisa
          The Trendy office Building 1a Flr. Room1043,
          10/43 Sukhumvit13 Khlong Toei Nue,
          Wattana,Bangkok,10110
          Website: www.candovisa.com
          E-mail: support@candovisa.com
         ข้อมูลเพิ่มเติม:
         ศูนย์วีซ่าฝรั่งเศส (TLScontact) สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
         ประจำประเทศไทย
         ที่ตั้ง : 12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175
         ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
         ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
         เบอร์โทร : 02-696-3888
         เวลาทำการ จันทร์ศุกร์ : 8.00 น. – 11.30 น.
         เวลายื่น : 8.30 น. – 11.30 น.
         เวลารับ : 8.30 น. – 16.00 น.
         ระยะเวลา 10 วันทำการขึ้นไป

รับทำวีซ่า ประเทศฝรั่งเศส

American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee Visa
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
      ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435