รับทำวีซ่า By Candovisa.com

American Society of Tarvel Agents (ASTA)

Visa | Master | American Express Express | Paypal

Guarantee Visa

Top Consumer Reviews

Line Candovisa

บริการรับแปลภาษาฝรั่งเศส

รับแปลภาษาฝรั่งเศส โดยผู้เชียวชาญ

     ในปัจจุบันภาษาฝรั่งเศสยังมีอิทธิพลด้านการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะ และแนวคิดปรัชญาอีกด้วย ทำให้ภาษาฝรั่งเศสฝังลึกและแทรกซึมอยู่ในทุกๆด้านของชีวิต ซึ่งทำคนส่วนใหญ่มีความจำเป็นในการใช้ภาษาฝรั่งเศส

     แม้ว่าในปัจจุบันภาษาฝรั่งเศสจะไม่ใช่ภาษาหลักของโลก แต่ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในทวีปยุโรป แอฟริกา และอเมริกา ทาง Candovisa พร้อมให้บริการรับแปลภาษาฝรั่งเศส แก่ที่ท่านที่ติดปัญหารวมไปถึงให้คำปรึกษาภาษาฝรั่งเศสแก่ทุกท่าน

     การใช้รับแปลภาษาฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรม เจรจา หรือธุรกิจค้า จึงมีความสำคัญมาก ที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศ ซึ่งมีความต้องการใช้เอกสาร ตลอดการสื่อสารกับคนฝรั่งเศส

อ่านเพิ่มเติมงานแปลอื่นๆ: รับแปลเอกสาร

บริการรับรองเอกสารโดยโนตารี่ พับลิค by Candovisa

บริการรับแปลภาษาฝรั่งเศสคืออะไร

     บริการรับแปลภาษาฝรั่งเศสคือ การแปลสารข้อมูลเอกสารที่เป็นตัวอักษรภาษาฝรั่งเศสเป็นอักษรภาษาไทย หรือแปลสารข้อมูลจากตัวอักษรภาษาไทยเป็นอักษรภาษาฝรั่งเศส โดยสื่อสารผ่านตัวหนังสือ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างคนที่ใช้เอกสารที่เป็นภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทยและสามารถนำงานแปลไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้จริง หรือสามารถเอาไปรับรองต่อที่สถานทูตได้ด้วย

frenchtranslation


บริการรับแปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส (Thai to French)
บริการรับแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย (French to Thai)
บริการรับแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษ (French to English)
บริการรับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส (English to French)

รับแปลภาษาฝรั่งเศส ตรบวงจร

ประเภทของงานแปล

      งานรับแปลภาษาฝรั่งเศสมีหลายประเภทหลายระดับ ตั้งแต่งานแปลบทความ งานแปลกฎหมาย งานแปลคู่มือ งานแปลบทสัมภาษณ์ งานแปลนิตยสาร งานแปลจดหมายราชการ และ งานแปลเอกสารทางธุรกิจ รวมไปถึงงานแปลเฉพาะทาง ซึ่งงานแปลแต่ละประเภทจะลักษณะพิเศษแตกต่างออกไปดังนี้

 1. งานแปลบทความ ได้แก่ บทความในนิตยสาร วรรณกรรม เดินทางท่องเที่ยว เสริมความงาม หรือดูแลสุขภาพ งานแปลงานประเภทนี้จะค่อนข้างง่าย โดยเน้นสำนวนที่ไพเราะสละสลวย แต่ต้องชัดเจน
 2. แบบฟอร์มต่างๆ ได้แก่ เอกสารการเรียนต่อ หรือ เอกสารการขอทุน จะเน้นความถูกต้องเป็นหลักสำคัญ
 3. งานแปลเฉพาะทาง ได้แก่ หนังสือเช่าซื้อ สิทธิบัตร เอกสารการแพทย์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม งานแปลประเภทนี้ จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไป โดยเน้นความถูกต้องของศัพท์เฉพาะทางเป็นหลัก
 4. เอกสารราชการ ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือรับรองบุคคล หนังสือรับรองโสด ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นเอกสารที่ใช้ยื่นกับหน่วยงานราชการของแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป โดยเน้นความถูกต้อง ชัดเจน มีแบบแผนตามหลักไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส
 5. เอกสารทางธุรกิจ ได้แก่ ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.14) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย ใบจดทะเบียนอาหาร ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ เป็นต้น งานแปลเอกสารแบบนี้จะเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว และต้องรู้ว่าจุดประสงค์เอาไปใช้งานอะไร

บริการ รับแปลภาษาประเทศฝรั่งเศส

ระดับภาษาฝรั่งเศสแบ่งเป็นกี่ระดับ

     ภาษาฝรั่งเศสใช้มาตรฐานในการวัดระดับความสามารถในภาษาต่างประเทศมาตรฐานเดียวกันกับยุโรป ที่เรียกสั้นๆว่า CECRL (Le Cadre Européen Commun De Référence pour les Langues ) แบ่งระดับภาษาเป็น 6 ระดับ

4 ระดับแรกเรียกว่า DELF  เหมาะสำหรับงานแปล – แปลหนังสือนิทานเด็ก บทความง่ายๆ ที่มีเฉพาะประโยคพื้นฐานที่ใช้สื่อสารบ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน

 1. ระดับ A1( Niveau A1) สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาฝรั่งเศสทั่ว ๆไปในชีวิตประจำวันได้ เช่น การแนะนำตัวเอง ซึ่งระดับภาษาขั้นนี้ยังไม่เหมาะสำหรับงานแปล เพราะยังมีคำศัพท์น้อยเกินไป
 2. ระดับ A2( Niveau A2) สามารถเข้าใจประโยคและสำนวนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้บ่อย ๆได้ สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลในหัวข้อที่คุ้นชินได้
 3. ระดับ B1( Niveau B1) สามารถสร้างบทสนทนาพื้นฐาน เล่าเหตุการณ์ ประสบการณ์ ไอเดีย เป้าหมาย รวมถึงจับใจความสำคัญของบทสนทนาได้
 4. ระดับ B2( Niveau B2) สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาฝรั่งเศสได้ เข้าใจเนื้อหาในรูปธรรมและนามธรรม แสดงความคิดเห็น เสนอข้อคิดเห็นได้

รับแปลภาษาฝรั่งเศส ระดับต่างๆ

2 ระดับสุดท้าย เรียกว่า DALF  เหมาะสำหรับงานแปล – แปลได้ทุกอย่างเช่นเดียวกับเจ้าของภาษา ทั้งบทความเฉพาะทาง แบบฟอร์ม เอกสารทั่วไป เอกสารราชการ งานกฎหมาย รวมถึงเอกสารทางธุรกิจ

 1. ระดับ C1( Niveau C1) สามารถทำความเข้าใจกับบทความเฉพาะทาง เข้าใจถึงความหมายเชิงลึก สามารถสื่อสารโดยไม่ผ่านกระบวนการแปล สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้
 2. ระดับ C2 ( Niveau C2) สามารถเข้าใจภาษาเหมือนเจ้าของภาษา สามารถฟังพูดอ่านเขียนได้ลื่นไหล เข้าใจความหมายซับซ้อนได้

รับแปลภาษาฝรั่งเศส ระดับ

5 เหตุผลทำไมคุณถึงต้องจ้างแปลภาษาฝรั่งเศส

     ปัจจุบันการแปลภาษาฝรั่งเศสสามารถทำได้ง่ายๆ จากการใช้แอพและเว็บแปลต่างๆ แต่นั่นอาจจะใช้ได้เฉพาะการสื่อสารเบื้องต้นเท่านั้น

     ดังนั้นในระดับลึก หรือในระดับการเจรจาการค้า ติดต่อราชการ ก็ยังต้องพึ่งพาสำนักงานแปลที่รับจ้างแปลภาษาฝรั่งเศสอยู่

     ทั้งนี้เพื่อให้ได้งานแปลที่มีไวยากรณ์ถูกต้อง ความหมายถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน

ทั้งนี้ เอกสารงานแปลแต่ละประเภทต้องใช้ความชำนาญด้านภาษาแตกต่างกันไป ความสามารถในการแปลของนักแปลภาษาฝรั่งเศสจึงขึ้นอยู่กับระดับภาษาฝรั่งเศสนี้ด้วย

 1. ศูนย์แปลภาษา มีความเชี่ยวชาญ แปลได้แม่นยำกว่า เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า สิ่งที่เราแปลจะถูกต้อง 100% แต่ถ้าเราให้ศูนย์แปลภาษาแปลเอกสารให้ เราจะวางใจเรื่องนี้ได้เลยค่ะ เพราะศูนย์แปลภาษาใช้นักแปลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปลสูงมาแปลงานให้เรา อีกทั้งยังมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง ทำให้สบายใจได้เลยว่างานแปลที่ได้มามีความถูกต้องและแม่นยำ สามารถนำไปใช้งานต่อได้จริงๆ ค่ะ และไม่ต้องเสียเวลาในการแก้กลับไปกลับมาหลายรอบ

 2.มั่นใจทั้งเรื่องความถูกต้องทางภาษาและแบบแผนของเอกสารแน่นอนว่า ศูนย์แปลภาษามีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้ภาษา การแปลงานเฉพาะทางในสาขาต่างๆ ที่ค่อนข้างสูง และด้วยประสบการณ์การแปลงานมาหลายชิ้นและหลายประเภท ทำให้ศูนย์แปลรู้ว่า เอกสารแบบนี้ควรแปลออกมาอย่างไร และจัดรูปแบบหน้ากระดาษอย่างไรให้ถูกต้อง ตามแบบแผนของเอกสารที่สามารถยื่นใช้งานได้จริง

 1. ประหยัดเวลา มีเวลาไปทำอย่างอื่น ปัจจุบันชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยความวุ่นวาย บางคนต้องทำอะไรหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน เราเชื่อว่า หลายคนมีความรู้และทักษะในการแปลภาษาอังกฤษได้ค่ะ แต่การแปลงานแต่ละชิ้นก็ต้องใช้เวลาอยู่เช่นกัน ถ้าหากคุณต้องรีบใช้เอกสารภายในวันพรุ่งนี้เพียงแค่จ้างศูนย์แปลเอกสารให้แปลงานให้ ส่วนคุณก็เอาเวลาที่เหลือไปทำงานที่สำคัญกว่าได้อย่างสบาย
 1. ได้เอกสารด่วน ทันเวลา ใช้งานจริง หากคุณอยากได้งานแปลเอกสารแบบเร่งด่วน การใช้บริการศูนย์แปลภาษาคือทางออกค่ะ ด้วยประสบการณ์ของศูนย์แปลภาษาที่ผ่านงานมาหลายชิ้นมาก ทำให้เขาสามารถแปลงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเรานั่งแปลเองอาจต้องใช้เวลานานที่ไม่แน่นอน
 1. มีบริการรับรองภาษา เอกสารหลายอย่างแค่แปลอย่างเดียวก็ยังใช้งานไม่ได้ทันทีค่ะ แต่ต้องผ่านการรับรองภาษาเสียก่อน อย่างเช่น การขอยื่นวีซ่า ที่ต้องแปลเอกสารทั้งหมดให้เป็นภาษาอังกฤษ และยังต้องผ่านการรับรองเอกสารด้วย ก่อนที่จะส่งไปดำเนินการที่กระทรวงต่างประเทศได้
 

รับแปลภาษาฝรั่งเศส ราคาถูก

American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee Visa
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
    ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435