รับทำวีซ่า By Candovisa.com

American Society of Tarvel Agents (ASTA)

Visa | Master | American Express Express | Paypal

Guarantee Visa

Top Consumer Reviews

Line Candovisa

บริการรับรองเอกสารโดยโนตารี่ พับลิค Notary Public ในกรุงเทพ

บริการรับรองเอกสารโดยโนตารี่ พับลิค

    การรับรองเอกสารจะเกิดขึ้นได้ จากการทำธุรกรรมทางด้านเอกสารระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำนิติกรรมสัญญา การมอบอำนาจ การให้ความยินยอม การเปิดบัญชีธนาคาร การรับรองเอกสารเพื่อทำวีซ่า ต่างๆเหล่านี้ จำเป็นจะต้องให้โนตารี่ พับลิค หรือ Notary Public ทำการประทับตราและลงลายมือชื่อเพื่อรับรองเอกสาร รับรองความถูกต้องของผู้ลงนาม เพื่อให้เอกสารนั้นสมบูรณ์มีผลบังคับตามกฎหมายและนำไปใช้งานต่อที่ต่างประเทศได้

 

บางท่านอาจไม่เคยรู้หรือไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าโนตารี่ พับลิค คืออะไร บทความนี้จะเป็นข้อมูลให้คุณผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย

 

บริการรับรองเอกสารโดยโนตารี่ พับลิค by Candovisa

Notary Public หรือ โนตารี่ พับลิค คืออะไร

   การรับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในต่างประเทศ โดยทนายความค่ะ แต่เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังสงสัยอีกใช่ไหมคะว่า ทำไมต้องนำเอกสารมารับรองโนตารีด้วย เพราะว่าก็ยังมีการรับรองเอกสารประเภทอื่นๆ อีก คำตอบก็คือ การรับรองโนตารีจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารได้ค่ะ เพราะการรับรองโนตารี คือการรับรองว่า ข้อมูลในเอกสาร รวมถึงลายมือชื่อต่างๆ มีความถูกต้อง และเป็นของแท้ ไม่ได้ผ่านการปลอมแปลงใดๆ

   เอกสารที่ผ่านการรับรองโนตารี พับลิค จะมีความน่าเชื่อถือสูง ทำให้เดินเรื่องเอกสารได้อย่างราบรื่นขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ในหน่วยงานราชการหรือยื่นต่อสถานทูตได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะ

   จึงจะเป็นผู้มีความสามารถทำหน้าที่ทนายความรับรองเอกสารได้อย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเอกสารนั้นสามารถนำไปใช้ในหน่วยงานราชการหรือยื่นต่อสถานทูตได้อย่างถูกต้อง

   เพื่อให้เกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นระหว่างผู้ใช้เอกสารทั้งสองฝ่ายในการทำธุรกรรมระหว่างกัน เพราะเอกสารที่ได้รับการรับรองโนตารี่ พับลิคจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จากทั้งหน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานราชการในหลายๆประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย

ในประเทศไทยมีบุคคลที่เป็นโนตารี่ พับลิค หรือ Notary Public หรือไม่

   ในปัจจุบันประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public คือ ทนายความที่ได้รับอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น และทนายความนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร จากสภาทนายความอีกหนึ่งใบอนุญาต จึงจะได้ชื่อว่าเป็น Notarial services Attorney ที่มีอำนาจเช่นเดียวกับ Notary Public อย่างแท้จริง

Notarial Services Attorney  เป็นทนายความสังกัดอยู่ในสำนักงานกฎหมายทั่วไป ซึ่งผ่านการอบรมในหลักสูตรการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ที่จัดอบรมโดยสภาทนายความแห่งประเทศไทย ที่ได้รับใบอนุญาต และขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองและลายมือชื่อและเอกสารเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดูตัวอย่าง License ได้จากภาพด้านล่างนี้เลย

 

คนที่เป็นโนตารี่ พับลิค ในประเทศไทย จะต้องเป็นทนายความ แต่ไม่ใช่ทนายความทุกคนที่จะเป็นโนตารี่ พับลิคนะ”

รับรองเอกสารโดยโนตารี่ พับลิค

เอกสารอะไรบ้างที่ต้องได้รับการรับรองแบบโนตารี่ พับลิค Notary Public 

    การรับรองโนตารีใช้เอกสารอะไรบ้าง และใครที่สามารถรับรองโนตารีให้เราได้ เชื่อว่าหลายคนน่าจะสงสัยค่ะว่า เอกสารที่ผ่านการรับรองโนตารีสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรต่อได้บ้าง มีความจำเป็นแค่ไหนที่ต้องนำเอกสารไปรับรองโนตารี ซึ่งตามความจริงแล้วการรับรองเอกสารโนตารีมีความสำคัญมากสำหรับการรับรองเอกสารเพื่อไปใช้ในต่างประเทศค่ะ และสามารถยืนยันได้ว่า มีความถูกต้อง และมีความถูกต้องตามเอกสารต้นฉบับจริง และไม่ได้ผ่านการปลอมแปลงใดๆ ช่วยทำให้ยื่นเอกสารต่อในการรับรองสถานทูต และยื่นไปใช้ต่อในหน่วยงานต่างประเทศได้ง่ายขึ้นค่ะ ซึ่งเอกสารที่รับรองโนตารีที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

  • การรับรองใบสมัครเรียนต่อต่างประเทศ
  • การรับรองสถานะการเงินหรือรายการเดินบัญชี
  • รับรองหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง
  • การรับรองลายมือชื่อ บุคคล หรือกรรมการของนิติบุคคล
  • การรับรองคำให้การ
  • การรับรองข้อเท็จจริง
  • การรับรองคำสาบาน
  • การรับรองคำแปลเอกสาร

รับรองเอกสาร โนตารี่ พับลิค

จรรยาบรรณของผู้ที่ให้บริการโนตารี่ พับบิค Notary Public

 1. ต้องมีความซื่อสัตย์ Integrity
 2. ต้องมีความรับผิดชอบ Responsibility
 3. ต้องปฏิบัติตามอาชีวปฏิญาณ Profession
 4. ต้องให้บริการด้วยความสามารถเต็มที่และมีคุณภาพ Competence and Quality
 5. ต้องรักษาความลับของลูกความ Confidential Information
 6. ต้องไม่ปล่อยให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตทนายความเป็นผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารที่ตนต้องรับผิดชอบ
 7. ต้องเก็บรักษาดวงตราสำคัญไว้ มิให้ผู้อื่นนำไปใช้
 8. ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเป็นปัญหาว่าจะเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
 9. ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่พ้นหน้าที่จากการเป็นทนายความผู้ทำคำรับรอง ฯ
 10. ต้องไม่ลงนามรับรอง ๆ ในเอกสารเปล่า
 11. ต้องไม่รับรองสำเนาเอกสาร โดยมิได้เห็นต้นฉบับที่แท้จริง
 12. ต้องไม่รับรองลายมือชื่อบุคคล หรือรับรองบุคคลโดยที่บุคคลดังกล่าวไม่ลงลายชื่อต่อหน้า และไม่ได้ตรวจสอบการแสดงตน หรือไม่เคยรู้จักบุคคลดังกล่าว
 13. ต้องไม่รับรองข้อความหรือเอกสารหรือบุคคลอันเป็นเท็จ
 14. ต้องไม่รับรองข้อความหรือเอกสารที่ตนไม่รู้เห็นหรือไม่ได้ตรวจสอบ
 15. ต้องไม่รับรองข้อความหรือเอกสารหรือบุคคลในส่วนที่มีส่วนได้เสียกับผู้ทำคำรับรอง
 16. ต้องใช้ดวงตราประทับของสภาทนายความ

บริการรับรองเอกสาร โนตารี่ พับลิค สำคัญ

เอกสารอะไรบ้างที่ต้องได้รับการรับรองแบบโนตารี่ พับลิค Notary Public       
  • รับรองคำแปลเอกสาร/Certified True Translation
  • รับรองลายมือชื่อในเอกสาร/Certified True Signature/Applicant Declaration Notary Public
  • จัดทำบันทึกคำให้การ/Affidavit Notary Public
  • รับรองสำเนาเอกสาร/Certified True Copy
  • รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
  • รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
  • ทำคำคัดค้านตราสาร
  • จัดทำบันทึกคำสาบาน
  • รับรองตัวบุคคล
  • รับรองข้อเท็จจริง
  • ทำหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
notary-document

ขอบเขตหน้าที่ของโนตารี่ พับบิค หรือ Notary Public หรือ Notarial Services Attorney

 1. เลือกบริษัทที่มีทนายความที่ผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย การรับรองโนตารี ควรเลือกทนายที่มีความน่าเชื่อถือ และได้รับใบอนุญาตให้รับรองเอกสารโนตารีได้จริง ๆ จึงทำให้มั่นใจว่าเอกสารที่ผ่านการรับรองแล้วนั้น จะได้การยอมรับ สามารถนำไปใช้งานได้จริง และถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เลือกบริษัทที่ให้บริการ Notary Public มีที่ตั้งอยู่จริงและเดินทางสะดวก เนื่องจากผู้มีใบอนุญาต Notary Public หรือ Notarial Services Attorney รับรองเอกสารนั้น เจ้าของเอกสารและผู้เกี่ยวข้องในเอกสารต้องลงลายมือชื่อในเอกสารก่อน หลังจากนั้น Notarial Services Attorney จึงลงตราประทับและลงลายมือชื่อรับรอง การที่บริษัทที่ให้บริการ Notary Public อยู่ใกล้บ้าน หรือที่ทำงาน จึงมีผลต่อการใช้บริการ
 3. เลือกบริษัทที่ Notarial Services Attorney มีจรรยาบรรณสูง การที่ Notarial Services Attorney มีจรรยาบรรณครบทั้ง 16 ข้อตามด้านบนนั้น บ่งบอกได้ว่าจะสามารถทำหน้าที่คนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
 4. หากเป็นการรับรองคำแปล โนตารี่ต้องเข้าใจภาษาอังกฤษด้วย ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญมากให้การรับร้องคำแปล เพื่อทำความเข้าใจในเอกสารต่างๆในการรับรอง การไม่เข้าใจในการรับรองในเอกสาร ย่อมเกิดปัญหาตามมาภายหลังมากมาย เราจึงขอแนะนำให้บริการรับบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่โนตารี่ พับลิค ที่เข้าใจหรือแปลภาษาอังกฤษได้ด้วย หากคุณต้องการแปลเอกสารจำพวกสัญญา เราขอแนะนำให้คุณอ่านบทความนี้ประกอบด้วยนะ: รับแปลสัญญาและเอกสารกฎหมาย
 5. Notary Public มีความเชี่ยวชาญสูง สำหรับเอกสารที่ได้รับรองลายขื่อ รับรองเอกสาร โดย Notarial Services Attorney ผู้ที่มีประสบการณ์สูง ย่อมส่งผลต่อความครบถ้วนของเอกสารและความน่าเชื่อถือของเอกสาร จึงทำให้หน่วยงานต่างๆมีความมั่นใจในรับเอกสารแต่ล่ะครั้ง ว่าเป็นเอกสารถูกต้องมีอยู่จริง
 
 

การทำหน้าที่ของ Notarial Services Attorney จึงไม่แตกต่างไปจากการทำหน้าที่ของ Notary Public ในต่างประเทศ แต่อย่างใดค่ะ”

        ดังนั้น บุคคลหรือบริษัทที่ให้บริการรับรองโนตารี่ พับลิค หรือ Notary Public นั้น มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านักแปลภาษา
American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee Visa
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
     ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435