รับทำวีซ่า By Candovisa.com

American Society of Tarvel Agents (ASTA)

Visa | Master | American Express Express | Paypal

Guarantee Visa

Top Consumer Reviews

Line Candovisa

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย

          ประเทศออสเตรเลียนับว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้ว ด้วยมาตราฐานความเป็นอยู่ต่างๆ หรือค่าครองชีพของประชาชน จัดอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเลยที่เดียว ทั้งสภาพอากาศที่น่าอยู่ มีธรรมชาติที่สวยงาม และประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย เชื้อชาติหลายเผ่าพันธื ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในประเทศ รวมไปถึงสวัสดิการรัฐที่ดีเยี่ยม ผู้คนที่เป็นมิตร อีกทั้งรัฐบาลของออสเตรเลียมีนโยบาลเปิดรับ ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการยืนของวีซ่าถาวร สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งรากฐานถาวรในประเทศออสเตรเลียได้

           สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย เพื่อการท่องเที่ยวหรืออื่น ๆ วีซ่าท่องเที่ยวนี้จะอนุญาตให้อยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นานที่สุดถึง 12 เดือน (Australia Tourist Visa) สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สถานทูตฯอนุมัติวีซ่าก็คือ การที่ผู้ยื่นขอวีซ่าแสดงหลักฐานในการเดินทางให้ชัดเจน ครบถ้วนและตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง หากคุณไม่อยากโดนปฎิเสธวีซ่าและเสียประวัติกับทางสถานทูต อย่าเสี่ยงยื่นวีซ่าโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ให้เราเป็นคนอำนวยความสะดวกให้คุณ ทางทีมงาน Candovisa รับทำวีซ่าออสเตรเลีย มีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะให้บริการจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการยื่นวีซ่าออสเตรเลียมาโดยตลอด

บริการ วีซ่าท่องเทียวออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

            การขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเสียใช้เวลาทำการประมาณ 1-2 อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียประมาณ 4,900 บาท วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียมีอายุ 3 เดือนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ลักษณะการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น ไปเยี่ยมญาติหรือลูกที่เรียนอยู่ที่ออสเตรเลีย ไปเยี่ยมแฟนชาวออสเตรเลีย ไปท่องเที่ยวเอง เป็นต้น ซึ่งลักษณะการเตรียมเอกสารของแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะของผู้ขอสมัครวีซ่าออสเตรเลียแต่ละท่าน

รับทำวีซ่าท่องเทียวออสเตรเลีย

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต4,900.00 / คน
       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว4,000.00 / คน
        หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะมีการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป และหากผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร จะต้องนัดล่วงหน้า

เอกสารยื่น วีซ่าออสเตรเลีย
           • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
           • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อน)
           • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
           • หลักฐานการทำงาน
               – จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ
               – หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
               – จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
           • การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก,หนังสือรับรองจากธนาคาร(ตัวจริงและสำเนา)
           • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
           • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
           • หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
           • กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐานการติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทยเป็นต้น
           • สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
           • แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

วีซ่าถาวรออสเตรเลีย

           การขอวีซ่าถาวรออสเตรเลียใช้เวลาทำการประมาณ 10-12 เดือน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าถาวรออสเตรเลียประมาณ 190,000 บาท ผู้ขอสมัครวีซ่าออสเตรเลียจะต้องคัดประวัติอาชญากรรม จากกรมตำรวจแห่งชาติ ผู้ขอสมัครวีซ่าออสเตรเลียและบุตรทุกคน (ถ้ามี) จะต้องผ่านการตรวจโรค โดยเข้ารับการตรวจร่างกายในโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกำหนดมาเท่านั้น ผลตรวจนั้นจะถูกส่งผ่านระบบออนไลน์ไปยังประเทศออสเตรเลียเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่าของผู้สมัครขอวีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าถาวรออสเตรเลียมีอายุ 2 ปีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว, ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าถาวรสามารถเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลียได้หลายครั้งในระหว่างช่วงเวลา 2 ปีที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า

    “การขอวีซ่าออสเตรเลียผู้สมัครขอวีซ่าออสเตรเลียไม่จำเป็นต้องไปยื่นใบสมัครด้วยตัวเองก็ได้”

รับทำวีซ่า ประเทศออสเตรเลีย

        ในระหว่างการพิจารณาวีซ่านั้นทางสถานทูตอาจทำการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของผู้ที่สมัครยื่นขอวีซ่าโดยไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า

 

             นอกจากนี้ทางศูนย์บริการรับทำวีซ่าของเรายังมีบริการรับทำวีซ่า คู่หมั้น, ทำงาน, นักเรียน และอื่นๆ รวมทั้งบริการการเตรียมเอกสาร รับปรึกษาปัญหาหลังจากถูกปฎิเสธวีซ่า หากต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพื่มเติมโปรดติดต่อเราโดยตรงที่

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
          Candovisa
          The Trendy office Building 1a Flr. Room1043,
          10/43 Sukhumvit13 Khlong Toei Nue,Wattana,Bangkok,10110
          Website: www.candovisa.com
          E-mail: support@candovisa.com
          ข้อมูลเพิ่มเติม:
          ศูนย์รับแบบคำร้องวีซ่าออสเตรเลีย
          บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
          ที่ตั้ง : ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี์ สุขมวิท ซอย13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
          เบอร์โทร : 0-2118-7100
          เวลายื่น : 8.30 น. – 15.00 น.   เวลารับ : 10.00 น. – 16.30 น.
          Website: https://www.vfsglobal.com/
          Embassy Website: http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/contact_us.html

 

รับทำวีซ่าท่องเทียวออสเตรเลีย

American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee Visa
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
      ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435