รับทำวีซ่า By Candovisa.com

American Society of Tarvel Agents (ASTA)

Visa | Master | American Express Express | Paypal

Guarantee Visa

Top Consumer Reviews

Line Candovisa

รับทำวีซ่า จีน

รับทำวีซ่า จีน

            วีซ่าประเทศจีนตั้งแต่ช่วงปี 2010 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่ในการยื่นขอวีซ่าจีนอย่างมากมาย จากทางสถานฑูตจีนในประเทศไทย จนทำให้เกิดปัญหาแก่ผู้ที่ต้องการไปยื่นขอวีซ่าจีนอย่างต่อเนื่อง จากการยื่นเอกสารไม่ครบเป็นส่วนใหญ่ จนทำให้ต้องเสียเวลาไปยื่นใหม่ แต่หากท่านไปเขตปกครองพิเศษอย่างฮ่องกงและมาเก๊า ท่านไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าครับ และสามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30วัน

           สำหรับคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศจีนนั้นมีความจำเป็นต้องขอวีซ่า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยวจะต้องขอวีซ่าประเภท L ซึ่งเป็นวีซ่าที่ออกให้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ด้านการท่องเที่ยว แต่นอกจากนี้ยังมีวีซ่าประเภท Q ซึ่งเป็นวีซ่าที่ใช้สำหรับการเยี่ยมญาติ หากคุณมีเชื้อสายจีนและมีญาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีนอย่างถาวร การยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนนั้นค่อนข้างแตกต่างจากทางยุโรปและอเมริกา ทั้งการเก็บลายนิ้วมือดิจิทัล และการถ่ายรูป ดังนั้นการขอวีซ่าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อม หากท่านพบปัญหาทาง Candovisa พร้อมให้บริการรับทำวีซ่าจีนแก่ บุคคลทั่วไป เป็นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม อย่างครบวงจร โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปยื่นที่สถานฑูตจีนให้เสียเวลา

บริการ วีซ่าท่องเทียวเจีน

วีซ่าท่องเที่ยวจีน

              การขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนใช้เวลาทำการประมาณไม่เกิน 1 อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนประมาณ 2,200 บาท วีซ่าท่องเที่ยวจีนมีอายุ 6 เดือนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวนั้นทางรัฐบาลจีนไม่อนุญาตให้ทำงานในระหว่างที่พักอยู่ในประเทศจีนและการพำนักอยู่ในประเทศจีนเกินกว่าที่วีซ่ากำหนดนั้นจะมีผลต่อการขอวีซ่าในครั้งต่อไป

              วีซ่าชนิดท่องเที่ยว (วีซ่าชนิด L) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาจีนเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือกิจกรรมส่วนตัว โดยบุคคลที่มาท่องเที่ยวที่จีนนั้น จะต้องยื่นใบจองโรงแรมที่จีนและตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมหลักฐานการเงิน เช่นสมุดบัญชีธนาคาร คนที่มาเยี่ยมญาติที่จีน ต้องมีจดหมายรับรองจากญาติในประเทศจีนและตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

รับทำวีซ่าท่องเทียวจีน

อัตราค่าธรรมเนีย รับทำวีซ่าจีน

*** ค่าบริการท่านละ 4,000 บาท ***

        หมายเหตุ : – ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศจีน ซึ่งจะมีการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป และหากผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร จะต้องนัดล่วงหน้า
                            – กลุ่มประเทศเชงเก้น และสัญชาติในยุโรป ยื่นด่วนไม่ได้ ต้องยื่น 4 วันทำการเท่านั้น
                            – ประเทศที่มีวีซ่าเข้าจีนแล้ว ไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 14 วัน คือ ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, บรูไน
                            – หนังสือเดินทางข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 30 วันหรือ 60 วันขึ้นอยู่กับ ต.ม.ที่จีน

การถ่ายรูป ขอวีซ่าจีน

เอกสารยื่น วีซ่าจีน

  • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) โดยเล่มจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 3หน้า
  • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามพื้นหลังเป็นสีเลือดหมูหรือแดงเข็มโดยเด็ดขาด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร 
  • หนังสือรับรองการทำงาน (ผู้ที่เข้าจีนครั้งแรก และชาวต่างชาติ)
  • ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
  • ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไปกลับ
  • สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
  • สำเนา book bank หน้าแรกและหน้าสุดท้าย ( มียอดเงินคงเหลือมากกว่า 50,000บาท ) *กรณีไม่เคยขอวีซ่าจีน หรือเคยขอวีซ่าแต่เกินกว่า2ปีขึ้นไป
  • แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

รับทำวีซ่า ประเทศจีน

วีซ่าธุรกิจจีน

         – จดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน ตัวจริง

         – บัตรเชิญจากงานแสดงสินค้าประเภทต่างๆ เช่นงานแสดงสินค้าที่กวางโจว งานเจรจาการค้าขาย

วีซ่านักเรียนจีน

               1. เรียนไม่ต่ำกว่า 6เดือนหรือ 6เดือนขึ้นไป

                          – ระดับประถมและมัธยม เด็กที่จะไปขอเรียนนั้น พ่อแม่ต้องอยู่ประจำประเทศจีน ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ประจำที่เมืองจีน ต้องมอบอำนาจอย่างเป็นทางการให้แก่คนที่อยู่ประจำประเทศจีนเป็นผู้ปกครองของนักเรียน ซึ่งหลังจากได้รับรองหนังสือมอบอำนาจแล้ว จะต้องมารับรองซ่ำที่สถานทูตจีน ทั้งต้องยื่นใบตอบรับเข้าจากโรงเรียนอีกด้วย

                          – ระดับอุดมศึกษา ต้องยื่นแบบฟอร์มการขอวีซ่า สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งประทับตราจากองค์กรที่ทางการจีนมอบอำนาจให้ (แบบฟอร์ม JW101 หรือ JW102) ใบตอบรับเข้าเรียน ใบตรวจร่างกายฉบับจริง และฉบับสำเนา
             2. เรียนระยะสั้น น้อยกว่า 6เดือน จดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน หรือแบบฟอร์ม JW101 (หรือJW102) และใบตอบรับเข้าเรียน

วีซ่าทำงานในจีน

           • การกรอกข้อมูลแบบฟอร์มอย่างถูกต้อง ละเอียด รอบคอบ และครบถ้วน
 

ในระหว่างการพิจารณาวีซ่านั้นทางสถานทูตอาจทำการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของผู้ที่สมัครยื่นขอวีซ่าโดยไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า

 

       มีบริษัทมากมายที่มีบริการรับทำวิซ่าจีนซึ่งสร้างความหลากหลายในการเลือกตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งCandoVisa พร้อมบริการและเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจในการรับบริการจากเรา ทั้งการบริการจัดการวีซ่าจีน โดยความพร้อมของทีมที่จะดูแลจัดการแทนท่านตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสมบูรณ์ ทำให้ท่านสามารถนำเวลาไปจัดสรรเตรียมการในเรื่องอื่นได้ ท่านจะมีเวลาและพร้อมเดินทางตามกำหนดการไปจีนของท่านอย่างสมบูรณ์แบบ

       นอกจากนี้ทางศูนย์บริการรับทำวีซ่าของเรายังมีบริการรับทำวีซ่า คู่หมั้น, ทำงาน, นักเรียน และอื่นๆ รวมทั้งบริการการเตรียมเอกสาร รับปรึกษาปัญหาหลังจากถูกปฎิเสธวีซ่า หากต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพื่มเติมโปรดติดต่อเราโดยตรงที่

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
          Candovisa
          The Trendy office Building 1a Flr. Room1043,
          10/43 Sukhumvit13 Khlong Toei Nue,Wattana,Bangkok,10110
          Website: www.candovisa.com
          E-mail: support@candovisa.com
          ข้อมูลเพิ่มเติม:
          EMBASSY OF CHINA : สถานฑูตจีน
          ที่ตั้ง : 57 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพ 10310
          เบอร์โทร : 0-2245-7043-4
          เบอร์แฟ๊กซ์ : 0-2245-7032
          เวลายื่น : 9.00 น. – 11.00 น.
          เวลารับ : 15.00 น. – 16.00 น.
          เวลารับ : 15.00 น. – 16.30 น.

รับทำวีซ่าจีน

American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee Visa
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
       ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435