รับทำวีซ่า By Candovisa.com

American Society of Tarvel Agents (ASTA)

Visa | Master | American Express Express | Paypal

Guarantee Visa

Top Consumer Reviews

Line Candovisa

รับจดทะเบียนสมรส

          ทางบริษัท Candovisa มีบริการรับจดทะเบียนสมรสสำหรับท่านที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติ โดยดูแลและบริการทุกขั้นตอน รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประสานงานทางด้านเอกสาร ทุกขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ท่านจะได้ใบทะเบียนสมรสภายใน 4 วัน ท่านจะได้รับเอกสารครบถ้วน ของการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและมีส่วนช่วยให้ท่านดำเนินการ เกี่ยวกับการทำวีซ่าถาวร เพื่อติดตามคู่สมรสไปอยู่ต่างประเทศ

รับจดทะเบียนสมรสแบบเร่งด่วน One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าที่ต้องความรวดเร็วในการจดทะเบียน

          การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติกับบุคคลสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติกับชาวต่างชาตินั้น สามารถกระทำได้โดยจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอทุกเขตในเวลาทำการ การจดทะเบียนสมรสนั้นเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากว่ามิได้จดทะเบียนสมรส จัดพิธีแต่งงานเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่ถือว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทางบริษัทฯ มีบริการครบวงจรในการบริการรับจดทะเบียนสมรสสำหรับชาวต่างชาติ โดยดูแลและบริการทุกขั้นตอน บริการนี้รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ สถานทูตของชาวต่างชาติ, กงสุลไทย, สำนักงานเขต, อำเภอ, การจัดหาล่าม, จัดหาพยานที่น่าเชื่อถือ, โดยท่านจะได้ใบทะเบียนสมรสภายใน 1 วัน ท่านจะได้รับความสะดวก, รวดเร็ว เอกสารที่ได้รับครบถ้วน โดยทีมงานที่มีประสบการณ์

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสมีดังนี้

ฝ่ายชาวต่างชาติ (ตัวจริงเท่านั้น)
           • หนังสือเดินทาง
           • ใบรับรองความโสด ( ขอ ณ สถานทูตของชาวต่างชาติในประเทศไทย)
           • ใบหย่า (ถ้ามี)

ฝ่ายชาวไทย (ตัวจริงเท่านั้น)
           • บัตรประชาชน
           • ทะเบียนบ้าน
           • ใบหย่า (ถ้ามี)

รับจดทะเบียนสมรส

             การจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญและมีส่วนช่วยเหลือท่านได้มากในการทำวีซ่าหลังจากที่ท่านได้จดทะเบียนสมรสแล้ว ท่านสามารถยื่นใบทะเบียนสมรสประกอบคำร้องขอวีซ่า ได้ทั้งวีซ่าท่องเที่ยว – ถาวร เพื่อติดตามและอยู่อาศัยกับคู่สมรสในต่างประเทศ

             ทางบริษัทมีบริการจัดทำสัญญาการก่อนการจดทะเบียนสมรส หรือข้อตกลงในการจดทะเบียนสมรส เพื่อระบุทรัพย์สินของท่านในประเทศของท่านและในประเทศไทย โดยสัญญาทำขึ้นถูกต้องตามกฎหมายโดยทนายความที่มีประสบการณ์ด้านทรัพย์สิน, การสมรส (ราคาเริ่มต้น 12,000฿)

รับจดทะเบียนสมรส สำหรับชาวต่างชาติ 01

รับจดทะเบียนสมรส สำหรับชาวต่างชาติ 03

รับจดทะเบียนสมรส สำหรับชาวต่างชาติ 05

รับจดทะเบียนสมรส สำหรับชาวต่างชาติ 07

รับจดทะเบียนสมรส สำหรับชาวต่างชาติ 09

รับจดทะเบียนสมรส สำหรับชาวต่างชาติ 02

รับจดทะเบียนสมรส สำหรับชาวต่างชาติ 04

รับจดทะเบียนสมรส สำหรับชาวต่างชาติ 06

รับจดทะเบียนสมรส สำหรับชาวต่างชาติ 08

รับจดทะเบียนสมรส สำหรับชาวต่างชาติ 10

 ขั้นตอนในการรับจดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติ เบื้องต้น

             ขั้นตอนที่ 1. ทางทีมงานจะพาลูกค้าไปยื่นขอใบรับรองความโสดจากสถานทูตของชาวต่างชาติ ประจำประเทศไทย
เป็นการขอใบรับรองความโสด ของสามีหรือภรรยา ชาวต่างชาติ ที่สถานทูตของประเทศนั้นๆ ซึ่งจำเป็นต้องไปด้วยตัวเองเพื่อยื่นคำร้องรับรองความโสต ที่สถานทูต เพื่อเป็นการป้องกันการจดทะเบียนซ้อน หรือปัญหาอื่นๆ

             ขั้นตอนที่ 2. นำใบโสดไปแปลเป็นภาษาไทยและนำไปรับรองตราประทับจากกระทรวงการต่างประเทศ
ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการนำเอกสารเกือบทั้งหมด นำมาแปลไทยเป็นหลัก ที่ต้องใช้แปล เพื่อจดทะเบียนเป็นภาษาไทย เอกสารก็จำเป็นต้องเป็นภาษาไทย เพื่อไปกรอกใบคำร้องที่สำนักงานเขตหรืออำเภอตอนจดทะเบียน (เอกสารที่แปลไปรับรองที่ กระทรวงการต่างประเทศ หรือ กงสุล แจ้งวัฒนะ นำใบรับรองความโสดตัวจริง, ใบรับรองความโสดที่เอาไปแปล, สำเนาพาสปอร์ตของสามี/ภรรยา)

             ขั้นตอนที่ 3. พาลูกค้าไปจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอำเภอ พร้อมมีทั้งล่าม และ พยาน
ขั้นตอนสำคัญขั้นตอนนี้ จะมีเจ้าหน้าที่จากทางเรา นำพาไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตหรืออำเภอต่าง โดยเฉพาะกรุงเทพจะมีเจ้าหน้าที่ประจำที่รู้เรื่องการรับจดทะเบียนกับชาวต่างชาติ เป็นอย่างดี จึงทำให้มีปัญหาค่อยข้างน้อยเวลาไปจดทะเบียนสมรส

             ขั้นตอนที่ 4. นำทะเบียนสมรสแปลเป็นภาษาต่างประเทศ และประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
เมื่อทำการจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะนำใบทะเบียนสมรส คร2 และคร3 ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ลูกค้าจะได้สะดวกต่อการนำเอกสารไปรับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้ง และนำทะเบียนสมรส คร2 คร3 ที่ได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศส่งคืนให้กับลูกค้า เพื่อให้คุณลูกค้านำไปยื่นขอวีซ่า หรือ ทำนิติกรรมต่างๆต่อไป

  ( **ทางเราจะมีเจ้าหน้าคอยดูแลตลอดระยะเวลาการดำเนินการ จนเสร็จสิ้นกระบวนการ** )

American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee Visa
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
      ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435