หน้าหลัก
       บริการวีซ่า ขอvisa ทำvisa
                   รับทำวีซ่า อังกฤษ
                   รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย
                   รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น
                   รับทำวีซ่า อเมริกา
                   รับทำวีซ่า จีน
                   รับทำวีซ่า เวียดนาม
                   รับทำวีซ่า พม่า
                   รับทำวีซ่า เชงเก้น
                   รับทำวีซ่า อินเดีย
                   รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส
                   รับทำวีซ่า เยอรมัน
                   รับทำวีซ่า อิตาลี
                   รับทำวีซ่า สวีเดน
                   รับทำวีซ่า เบลเยียม
                   รับทำวีซ่า เดนมาร์ก
                   รับทำวีซ่า นอร์เวย์
                   รับทำวีซ่า ฟินแลนด์
                   รับทำวีซ่า สเปน
                   รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์
                   รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์
                   รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์
                   รับทำวีซ่า เช็ก
                   รับทำวีซ่า ฮังการี
                   รับทำวีซ่า แคนาดา
       รับจดทะเบียนสมรส
       รับแปลเอกสาร
       บริการอื่น
       ข่าวสาร
       แผนที่
       เกี่ยวกับเรา
       ติดต่อเรา
 
 
American Society of Travel Agents (ASTA)
 
Visa | Master Card | American Express | Paypal
 
Guarantee
 
Top Consumer Reviews
 
 
 

รับทำวีซ่าอเมริกา

รับทำวีซ่า อเมริกา


              การขอวีซ่าอเมริกานั้น นับเป็นการขอวีซ่าที่ยากที่สุดของวีซ่าทั่วโลกเลยที่เดียว บางท่านอาจใช้เวลาอย่างน้อยถึง 5 - 10ปี กว่าจะได้รับวีซ่า ซึ่งมีความเข้มงวดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเหตุการณ์ 9/11 หรือเหตุวินาศกรรม ที่มีความรุนแรงมาก จนทำให้การยื่นขอวีซ่ามีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น สำหรับท่านที่มีความประสงค์ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ท่านสามารถใช้บริการกับทางเราซึ่งจะทำให้ท่านหมดปัญหากับการขอวีซ่าอเมริกา

รับทำวีซ่า อเมริกา

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
รับทำวีซ่า อเมริกา               การขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานั้นทางสถานทูตจะทำการตัดสินว่าผู้สมัครขอวีซ่าจะได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่ ในวันนัดสัมภาษณ์เลย ถ้าผู้สมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาได้รับอนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตจะทำการเก็บหนังสือเดินทางของท่านไว้และเจ้าหน้าจะถามท่านว่าจะให้ส่งหนังสือเดินทางคืนให้ท่านด้วยวิธีไหน

             1. ส่งคืนทางไปรษณีย์ ใช้ระยะเวลาส่งคือ ประมาณ 3 วันทำการ (ส่งแบบ EMS)
             2. ผู้สมัครมารับคืนเองที่สถานทูต ตามวันและเวลาที่สถานทูตกำหนด (จะได้เร็วกว่าแบบส่งทางไปรษณีย์)

             ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาประมาณ 4,800 บาท (160 USD for type B visa) วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกามีอายุสูงสุดถึง 10 ปีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ซึ่งระยะเวลาของวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับทางสถานทูตอเมริกาว่าจะอนุมัติให้ผู้สมัครขอวีซ่าได้ระยะเวลาของวีซ่านานเท่าไร

             ลักษณะการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานั้นมี 2 แบบ B-1 คือ เพื่อธุรกิจ และ B-2 คือ เพื่อพักผ่อน สามารถเดินทางไปเยี่ยมญาติ, ไปเพื่อพบแพทย์, ไปสัมนาหรือเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจได้ เป็นต้น

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต4,800.00 / คน
       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว3,000.00 / คน
        หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอเมริกา ซึ่งจะมีการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป และหากผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร จะต้องนัดล่วงหน้า

เอกสารที่ต้องใช้ ในการสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
           หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน (กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย ถ้ามี)
           ใบคำร้องขอวีซ่าอเมริกา แบบฟอร์มการสมัครขอวีซ่า DS-160 ที่กรอกข้อมูลของผู้สมัครครบทั่วแล้ว พิมพ์ออกมา1 ชุด
           รูปถ่ายสี รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว (5x5 เซ็นติเมตร) รูปสีเท่านั้น พื้นหลังสีขาว ห้ามตกแต่งรูปถ่าย ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และต้องเห็นสัดส่วนใบหน้าเกินกว่า 50% ของรูปถ่าย
           ใบเสร็จ ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ต้องชำระที่ไปรษณีย์เท่านั้น (ประมาณ 4,800 บาท)
           จดหมาย แสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปหสรัฐอเมริกา
           สำเนาสมุดบัญชี สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หนังสือรับรองจากธนาคาร
           สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
           สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
รับทำวีซ่า อเมริกา


ระยะเวลาในการขอวีซ่า

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท

                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี
                                                   อ่านต่อ >>

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

          ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงาน
ตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
งานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้า
มีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด

   บริการ แปลเอกสาร One Call Service เป็น
ขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่าง
เสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
                                                   อ่านต่อ >>
ขอ visa

     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?

                                                   อ่านต่อ >>