Home
       Service of Visa Application
                   British visa application
                   Australian visa service
                   Japanese visa service
                   US visa service
                   Chinese Visa Service
                   Vietnam visa service
                   Myanmar Visa Service
                   Schengen Visa Service
                   Indian Visa Service
                   France Visa Service
                   Germany Visa Service
                   Italy Visa Service
                   Sweden Visa Service
                   Belgium Visa Service
                   Denmark Visa Service
                   Norway Visa Service
                   Finland Visa Service
                   Spain Visa Service
                   Ireland Visa Service
                   Newzealand Visa Service
                   Netherlands Visa Service
                   Czech Visa Service
                   Hungary Visa Service
                   Canada Visa Service
       Marriage Registration
       Translation of documents
       Other services
       Information
       Map
       About Us
       Contact Us
 
 
American Society of Travel Agents (ASTA)
 
Visa | Master Card | American Express | Paypal
 
Guarantee
 
Top Consumer Reviews
 
 
 
 

รับทำวีซ่านอร์เวย์

Norway Visa Service


              ปัจจุบันประเทศเดนมาร์ก เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการขอวีซ่าค่อนข้างยาก อยู่ในอันดับต้นๆ เพราะมีการตรวจสอบเอกสารค่อนข้างรายละเอียด ทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเอกสารที่จำเป็น ในการยื่นขอวีซ่านอร์เวย์เพิ่มขึ้น ทำให้การขอวีซ่านอร์เวย์ใช้เวลามากขึ้น แต่ความต้องการขอผู้คนที่ต้องการเดินทางอยากไปอยู่ ทำงาน หรือท่องเที่ยวยังมีเป็นจำนวนมากอยู่ สำหรับ Candovisa นั้นมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ขอวีซ่านอร์เวย์ให้แก่ลูกค้าโดยสำเร็จทุกราย ไม่ว่าจะปัญหาแบบไหนๆของลูกค้า ทางเราก็สามารถนำพาท่านให้ขอวีซ่านอร์เวย์ จนสำเร็จทุกราย แบบ100% หากท่านได ผิดหวังแล้วผิดหวังอีกในการขอวีซ่านอร์เวย์ ทาง Candovisa พร้อมให้บริการปรึกษาแก่ บุคคลทั่วไป เป็นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม อย่างครบวงจร โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปยื่นที่สถานทูตให้เสียเวลา
             ปัจจุบันไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตนอร์เวย์โดยตรงได้แล้ว แต่จะเป็นตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น

รับทำวีซ่า นอร์เวย์
รับทำวีซ่า นอร์เวย์
วีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์ (วีซ่าเชงเก้น)

                การเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศนอร์เวย์ ของคนไทยนั้นจะต้องขอเป็น Schengen ว๊ซ่า เป็นเอกสารที่แสดงให้ว่าเราได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศนอร์เวย์ สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวนอร์เวย์นั้น วีซ่าประเภทนี้ยังเหมาะสำหรับเยี่ยมคนรัก ญาติพี่น้อง หรือติดต่อธุรกิจ ซึ่งต้องไม่ทำงาน ซึ่งสามารถขอได้ไม่เกิน 90วัน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศนอร์เวย์ (UDI) จะเป็นผู้พิจารณาคำขอใบอนุญาต เมื่อท่านได้รับวีซ่าแล้ว ท่านสามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้อีกด้วย

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต3,300.00 / คน
       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว1,500.00 / คน
        หมายเหตุ : ผู้เดินทางต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต

เอกสารยื่น วีซ่านอร์เวย์
           หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
           รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาว ไม่สวมแว่น
           สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
           หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
           จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
           หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
           หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
           ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
           ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
           สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์Œ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
รับทำวีซ่า นอร์เวย์           ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
           แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด


   วีซ่าถาวร หรือ วีซ่าพำนักระยะยาว
             ส่วนใหญ่วีซ่าประเภทนี้ จะเป็นวีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าเพื่อการสมรส เดนมาร์ก ซึ่งยังรวมไปถึงวีซ่าอยู่ร่วมกันโดยยังไม่ได้แต่งงาน ซึ่งวีซ่านอร์เวย์ประเภทนี้จะได้สิทธิเกือบเท่าเทียมกับบุคคลที่มีสัญชาตินอร์เวย์ เลยที่เดียว เพื่อใช้ในการอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เป็นการถาวร ด้วยกันกับคู่รัก สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร

             ซึ่งการขอวีซ่าประเภทนี้จะมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลาในดำเนินเรื่องเป็นอย่างมาก ซึ่งทาง Candovisa ของทางเรานั้นได้ดำเนินการช่วยเหลือวีซ่าถาวรนอร์เวย์กับสถานทูตนอร์เวย์ จนผ่านแล้ว ทุกรายเป็นจำนวนหลายพันคน สำหรับท่านที่ติดปัญหาทาง Candovisa ยินดีให้คำปรึกษาบริการแก่ทุกท่าน ที่มีความต้องการในการขอวีซ่า ให้ผ่านอย่างรวดเร็ว

             ถ้าหากคุณประสงค์ต้องการทำงานที่ประเทศนอร์เวย์ คุณต้องขอสมัคร ใบอนุญาตพำนักอาศัย Residence Permit ที่สถานทูตนอร์เวย์ในกรุงเทพฯ แต่ก็จะถูกส่งต่อจากสถานทูตไปยังกรมตรวจคนเข้าเมือง (UDI) ในประเทศนอร์เวย์เพื่อทำการพิจารณา ผู้ขอสมัครต้องอาศัยอยู่ในประเทศของตน จนกว่าจะได้รับอนุญาติ จาก UDI


        ในระหว่างการพิจารณาวีซ่านั้นทางสถานทูตอาจทำการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของผู้ที่สมัครยื่นขอวีซ่าโดยไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า

             นอกจากนี้ทางศูนย์บริการรับทำวีซ่าของเรายังมีบริการรับทำวีซ่า คู่หมั้น, ทำงาน, นักเรียน และอื่นๆ รวมทั้งบริการการเตรียมเอกสาร รับปรึกษาปัญหาหลังจากถูกปฎิเสธวีซ่า หากต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพื่มเติมโปรดติดต่อเราโดยตรงที่ˆ

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
รับทำวีซ่า นอร์เวย์           Candovisa
          10/39 Trendy Tower, 1A Floor, Sukhumvit13,
          Khlong Toei Nuea, Wattana, Bangkok, 10110
          Website: www.candovisa.com
          E-mail: support@candovisa.com
          ข้อมูลเพิ่มเติม:
          EMBASSY OF NORWAY : สถานทูตนอร์เวย์
          ที่ตั้ง : ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า 496-502 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์
          ชั้น 8 ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
          เบอร์โทร : 02-204-6500 ,02-252-5490
          เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 8.00 น. - 15.00 น.
          ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
          เวลายื่น : 8.00 น. - 15.00 น.
          เวลารับ : 13.00 น. - 16.00 น.


Period of visa application.

Translation, linguistic service

Frequent questions.

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

              Period of visa application in
      country: It takes different time,
      in most cases, 30 days or less,
      by dividing the visa into 3 types;

                 Temporary visa.
                 Permanent visa.
                 Yearly visa.
                                              Read more. >>

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

       Candovisa Translation Center develops the
quality checking system from the method of
work acceptance until the final checking
to ensure that the translation
work we deliver to our customer is most
accurate with the original.

       The translation service, One Call Service,
is the simple procedure..

                                            Read more. >>
ขอ visa

     1. On visa application, which documents
       must be prepared ?
     2. When to apply for visa ?
     3. For travelling to France, must apply for
       Schengen visa or not ?
     4. Could the consulate require additional
       documents for the visa aplication ?
     5. By what methods could the passport be
       obtained ?
                                                Read more. >>